ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฎีกา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฎีกา*, -ฎีกา-

ฎีกา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฎีกา (n.) Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
ฎีกา (n.) petition to the crown Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ
ฎีกา (n.) request for treasury payment
ฎีกา (n.) statement for payment See also: bill
ฎีกา (n.) letter of invitation to a Buddhist monk
ฎีกา (n.) subscription for Buddhist temple funds Syn. ใบบอกบุญ
ฎีกา (n.) request for treasury payment
ฎีกา (n.) petition to the crown Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ
ฎีกา (n.) Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
ฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
edict(เอด,'ดิคทฺ) n. คำสั่ง,กฤษฎีกา,คำประกาศ,พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
fiat(ไฟ'เอิท,ไฟ'แอท) n. คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ,คำพิพากษา vt. ตี,ชก,ต่อย
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง,ประกาศิต,กฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander
ordinance(ออร์'ดะเนิซฺ) n. คำสั่ง,กฎ,พระราชกฤษฎีกา,เทศบัญญัติ,พิธีทางศาสนา, Syn. law
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
rescript(รีสคริพทฺ') n. พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา,คำแถลง,คำประกาศ,สิ่งที่เขียนใหม่,เอกสารที่เขียนใหม่
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
supreme courtn. ศาลฎีกา,ศาลสูงสุด
English-Thai: Nontri Dictionary
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
ordinance(n) คำสั่ง,กฎ,เทศบัญญัติ,พระราชกฤษฎีกา
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decree๑. กฤษฎีกา๒. คำสั่งของศาล (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
edictกฤษฎีกา, ตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinance๑. กฤษฎีกา๒. ข้อบัญญัติขององค์การส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supreme courtศาลสูงสุด, ศาลฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Item response theoryทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ [TU Subject Heading]
Measure theoryทฤษฎีการวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Queuing theoryทฤษฎีการคอยลำดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appellee (n.) ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา Syn. respondent
chancery (n.) ศาลฎีกา
decree (n.) พระราชกฤษฎีกา See also: กฎ, ข้อบังคับ, พระราชกฤษฎีกา, คำพิพากษา Syn. command, dictum, edict, order, proclaimation
respondent (n.) ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
technocracy (n.) ทฤษฎีการปกครองโดยเน้นการใช้ผู้เชี่ยวชาญและวิชาเทคนิค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง
I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery.ผมว่าความในลอนดอน และทำงานในศาลฎีกา
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot,เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot,
When they made the decision we lost by five to four and Chief Justice Warren said sure some of these are big issues but we think this is a small decision.เมื่อศาลตัดสิน เราแพ้ไป 5-4 และประธานศาลฎีกาวอร์เรนบอกว่า จริงอยู่ เรื่องพวกนี้เป็นประเด็นใหญ่
Seven years later the U.S. Patent office issued a one sentence decree you can patent anything in the world that's alive except a full birth human being.7 ปีต่อมา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ออกกฤษฎีกาประโยคเดียวว่า คุณสามารถจดสิทธิบัตรอะไรก็ได้ในโลกที่มีชีวิต
Under the tone of educational decree #23 as it acted by the ministerภายใต้กฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่ 23 โดยท่านรัฐมนตรี
I don't want help.รู้จักกายามั้ย ทฤษฎีกายา
"Theory of Murder" by Fuboku Kosakai"ทฤษฎีการฆาตรกรรม"จากฟูโบกุ โกโซกาอิ
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา
I'm lied to a hundred times a day. Petitioned, lobbied.มีคนโกหกข้าวันละเป็นร้อย ทั้งถวายฎีกา ทั้งวิ่งเต้น
It's called Earth Crust Displacement Theory.มันเรียกว่า ทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของเปลือกโลก
We're burning up millions in ordinance, we're getting nowhere with this guy.เพื่อกำจัดเค้า เรากำลังเผากฤษฎีกาเป็นล้าน ๆ ไม่มีทางไหนที่เราจะรับมือกับชายคนนี้ได้
Teddy, if you let me go, I can petition for leniency.ฉันคิดว่าฉันทำได้ เท็ดดี้ ถ้านายปล่อยฉันไป ฉันยื่นฎีกาลดโทษให้นายได้นะ
It's not a place for chancers and wide boys.ไม่ใช่ศาลฎีกา หรือที่รับเลี้ยงเด็ก
So much for the vehicular rape theory.ห่างไกลจากทฤษฎีการข่มขืนด้วยยานพาหนะลิบลับ
Simple quantum suicide theory.ควอนตัมง่ายๆ ทฤษฎีการฆ่าตัวตาย
I've been meaning to thank you for your notes on my paper disproving quantum brain dynamic theory.ฉันตั้งใจจะขอบใจเธอ ที่่เขียนโน้ตในรายงานของฉัน ซึ่งหักล้างทฤษฎีการทำงานของสมอง ด้วยควอนตัม
You are in fact a Mr. Scott... who postulated the theory of transwarp beaming?ที่จริงแล้วคุณคือคุณสก็อต ผู้คิดค้นทฤษฎีการบีมขณะวาป
The Camerlengo is just a priest here. The former pope's chamberlain.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปา.
Once again, the Cardinals have failed to reach consensus, and the Catholic Church remains without a leader.Camerlengo II เป็นง่ายๆใบฎีกา, มหาดเล็กเป็นของสันตะปาปา. แต่เป็นสิทธิของสันตะปาปาอำนาจหน้าที่แก่เขา ในขณะที่แต่งตั้งใหม่สันตะปาปาจัด?
All we have now is the Supreme Court, right?เราจะต้องยื่นฎีกา... ใช่มั้ย
John, in the last 30 years, the Supreme Court has not heard one murder case.ภายใน 30 ปีนี้ ไม่มีคดีฆาตกรรมไหนไปถึงศาลฎีกา
"When I Heard the Learn'd Astronomer. "เมื่อผมได้ยินทฤษฎีการคำนวณ ของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
When I heard the learn'd astronomer;เมื่อผมได้ยินทฤษฎีการคำนวณ ของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
And whacked-out theories and government conspiracies.และคุณก็ตั้งทฤษฎีการสมคบคิดของรัฐบาล
Excuse me, but a grand unified theory, insofar as it explains everything, will ipso facto explain neurobiology.ขอโทษครับ เว้นแต่ทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ ตราบเท่าที่มันอธิบายทุกอย่าง จะอธิบายประสาทชีววิทยาตามความเป็นจริง
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน
THAT HAS LED TO THE FORMATIONและมีหลายทฤษฎีการแข่งขัน
In this decree, arrest Ningมีพระราชกฤษฎีกาให้จับกุมองค์ชายหนิง
How to have a decree?มีพระราชกฤษฎีกาหรือไม่?
Ain't no accounting for no act of God.ไม่ใช่ทฤษฎีการทำบัญชี ของเหตุสุดวิสัย
"When I heard the learn'd astronomer..."เมื่อผมได้ยินทฤษฎีการคำนวณ ของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Sally Malik? Intro to Marxism and Class Conflict.บทนำ ทฤษฎีการเมือง กับความขัดแย้งทางชนชั้น
Andy believes inflation must stop when space gets to a certain maximum size, and his pioneering theory predicts that size.แอนดี้เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะต้อง หยุด เมื่อมีอวกาศได้รับการขนาดสูงสุด บางอย่าง และทฤษฎีการสำรวจของเขา คาดการณ์ว่าขนาด
I know it's a victory, but what if Ivy pulls an Anna Nicole Smith and takes it to the Supreme Court?ฉันรู้มันคือชัยชนะ แต่ถ้าไอวี่ดึงเอา Anna Nicole Smith และพาไปยังศาลฎีกา
So, I told Derrida, "I will see your deconstructionism,"แล้วผมก็บอกเดอริด้าไปว่า"ผมจะคอยดู ถ้าทฤษฎีการพัฒนาตัวเองของคุณ
And post decree announcing reward of the coin for knowledge leading to the capture of Spartacus.และพระราชกฤษฎีกาโพสต์ การประกาศรางวัลของเหรียญ สำหรับความรู้ชั้นนำ การจับตัวของคัส
'Cause we're making a political statement, ass-for-brains.ก็เพราะเราเป็นคน เขียนฎีกาไง แม่งโครตฉลาดเลย
Economics, philosophy, political theory.เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา ทฤษฎีการเมือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฎีกา
Back to top