ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซินแซ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซินแซ*, -ซินแซ-

ซินแซ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซินแซ (n.) doctor See also: physician Syn. จีนแส, หมอ
ซินแซ (n.) teacher See also: instructor, profession Syn. จีนแส, ครู
ซินแซ (n.) doctor See also: teacher Syn. หมอ, ครู, ซินแส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซินแซ
Back to top