ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชะงักงัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชะงักงัน*, -ชะงักงัน-

ชะงักงัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะงักงัน (v.) stun See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน Ops. ดำเนินต่อไป
ชะงักงัน (v.) draw back See also: stop short, to be taken aback, shrink back Syn. ชะงัก
ชะงักงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ชะงักงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
English-Thai: HOPE Dictionary
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aposiopesis (n.) การชะงักงันในขณะพูด
tie-up (n.) การชะงักงัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
Riverton is in a deep freeze, your Claw-city.รีเวอร์ตั้นชะงักงันไปเลย ฝ่าพระกงเล็บ
This dealt a blow to the business giant resulting in its complete dissolution.ส่งผลอย่างหนักต่อธุรกิจขนาดยักษ์นี้ เป็นผลให้เกิดภาวะชะงักงันโดยสิ้นเชิง
I was paralyzed.ผมชะงักงันเหมือนเป็นอัมพาต
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้
We might have a disruption of our little project.เราอาจจะมีเหตุชะงักงัน ในโปรเจคเล็กๆของเรา
I would love to dive into talk therapy, discover the root of your fixation, but my expertise is telling me that aversion/conversion therapy won't work with you.ผมอยากจะเริ่มจากการบำบัดด้วยการพูดคุย เพื่อจะค้นพบที่มาของ การชะงักงันของการพัฒนาของคุณ แต่ความชำนาญของผมบอกผมว่าการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์และ การบำบัดด้วยการเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศ
I'd either say that you have a mommy fixation, or... a calcium deficiency.ฉันพูดได้เลยนะว่า คุณมีการชะงักงันเรื่องแม่ หรือไม่ก็... ขาดแคลเซียม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชะงักงัน
Back to top