ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉะฉาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉะฉาน*, -ฉะฉาน-

ฉะฉาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉะฉาน (adv.) fluently See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ Ops. ตะกุกตะกัก
ฉะฉาน (v.) be clear See also: be easily understood, be fluent, be definite, be forceful Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
declamatory (adj.) ฉะฉาน See also: โผงผาง, จัดจ้าน
declaim (vt.) แสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน See also: อ่านบทกวีอย่างฉะฉานจริงจัง Syn. recite
declamation (n.) การแสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน See also: การพูดหรืออ่านอย่างฉะฉาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As the Princesa so eloquently pointed out, this is not your fight.เจ้าหญิง ท่านช่างพูดจาฉะฉาน, นี่ไม่ใช่เที่ยวบินของเจ้า
That girl is, uh, fiercely strong, independent, outspoken, beautiful, capable of anything, and no man or magazine should be able to take that away from her.ผู้หญิงคนนั้นหรอ? เธอแข็งแกร่งมาก พึ่งพาตัวเองได้ พูดจาฉะฉาน มีสเน่ห์
I could unequivocally exclaim, the butler did it.ผมสามารถร้องตะโกนได้อย่างฉะฉาน พ่อบ้านคุณเป็นคนทำ
I think the wreck in the middle of the Potomac made his point fairly eloquently.ผมคิดว่าการก่อวินาศกรรมในช่วงกลางของโปโตแมค ทำจุดของเขาค่อนข้างฉะฉาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉะฉาน
Back to top