ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุลินทรีย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุลินทรีย์*, -จุลินทรีย์-

จุลินทรีย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลินทรีย์ (n.) microbe See also: microorganism Syn. จุลชีวัน, จุลชีพ, จุลอินทรีย์
English-Thai: HOPE Dictionary
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
antisepsis(แอนทีเซพ' ซิส) n. การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, Syn. asepsis)
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant)
asepsis(อะเซพ'ซิส) n. ภาวะปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์,วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อโรค, Syn. antisepsis ###A. sepsis)
aseptic(อะเซพ'ทิค) adj. ปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์. -asepticism n., Syn. antiseptic ###A. septic)
broadspectrumadj. เกี่ยวกับยาหรือสารปฏิชีวนะที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้มากชนิด
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
edaphonn. จุลินทรีย์ในดิน
germ(เจิร์ม) n. เชื้อจุลินทรีย์,เชื้อโรค,เชื้อหน่อ,เมล็ด,สิ่งแรกเริ่มของชีวิต, Syn. source,origin
microbe(ไม'โครบ) n. จุลินทรีย์., See also: microbial adj. microbic adj. microbian adj.
microorganism(ไมโครออ'กะนิสซซึม) n. เชื้อจุลินทรีย์,, Syn. mricrorganism, See also: microorganic adj. microorganismal adj.
pathogenicityn. ความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อจุลินทรีย์
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole,stick,bar
sludge(สลัดจฺ) n. เลน,โคลน,ตม,ปลัก,ขี้โล้,ขี้น้ำมัน,กากน้ำมัน,ตะกอนน้ำมัน,เลนถ่านหินหรือแร่,น้ำแข็งแตกที่ลอยเป็นเศษ,ส่วนผสมของผงละเอียดกับน้ำ,น้ำสกปรกที่อุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์, Syn. mire,ooze
sterile(สเทอ'ไรลฺ,สเทอ'รีล) adj. ปราศจากเชื้อ,ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,เป็นหมัน,ไม่มีลูก,ไม่
sterilisation(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification
sterilise(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
sterilization(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification
sterilize(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
English-Thai: Nontri Dictionary
germ(n) บ่อเกิด,ชนวน,เชื้อโรค,จุลินทรีย์,เชื้อ,เค้า,หน่อ
microbe(n) เชื้อโรค,จุลินทรีย์,จุลชีวัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microbe; micro-organismจุลินทรีย์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aversionการยับยั้งเชื้ออื่น [จุลินทรีย์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
microorganism; microbe; microbionจุลชีพ, จุลินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microorganismจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ASเอเอส ดู activated sludge หมายถึง จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Bactericidalยาทื่ฆ่าทำลายเชื้อได้,ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,ออกฤทธิ์โดยการฆ่า,ทำลายเชื้อจุลินทรีย์,ยาฆ่าแบคทีเรีย,มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค,มีฤทธิ์ฆ่าโดยตรงการฆ่าเชื้อ,การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,การทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Oxygen Uptake Rate อัตราการจับใช้ออกซิเจน อัตราที่ออกซิเจนถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ในเวลา หนึ่งๆ มีหน่วยเป็น มก./ล.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Pathogen เชื้อโรค จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ [สิ่งแวดล้อม]
Seeding การเติมหัวเชื้อ หมวดคุณภาพน้ำ seed หมายถึง จุลินทรีย์ที่เติมลงในระบบบำบัด เพื่อให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Toxinชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bacteriam (n.) จุลินทรีย์ See also: สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค Syn. bacillus, bacteria
microbe (n.) จุลินทรีย์ See also: สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค Syn. bacillus, bacteria, bacteriam
antisepsis (n.) การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์
aseptic (adj.) ซึ่งปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ Syn. clean, germ-free
bug (n.) เชื้อจุลินทรีย์ See also: เชื้อโรค Syn. germ
culture (n.) การเพาะเชื้อจุลินทรีย์
germ-free (adj.) ซึ่งปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ Syn. clean
microbial (adj.) เกี่ยวกับจุลินทรีย์
microbic (adj.) เกี่ยวกับจุลินทรีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't organized my swabs in a week, and I have cultures growing so out of control that my actual control cultures have mutated, and I have a delivery of formaldehyde in... thirty minutes.ฉันไม่จัดระเบียบตัวอย่าง มาอาทิตย์นึงแล้ว จุลินทรีย์ ที่เพาะไว้โตมากเกินกว่า ที่ฉันต้องการเยอะ และยาฆ่าเชื้อกำลังจะมาส่งใน
Strange creatures could swim in the icy waters of Saturn's moons.จุลินทรีย์อาจอาศัยอยู่ ในดินดาวอังคาร หรือลอยในเมฆของดาวศุกร์
These microbes spent a year and a half riding on the outside of the International Space Station, exposed to the extreme temperatures, vacuum, and radiation of space.จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้เวลา หนึ่งปีครึ่งและขี่ ที่ด้านนอกของสถานี อวกาศนานาชาติ สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงที่สุด, สูญญากาศ
Any stowaway microbes would never survive the cosmic radiation for that long.จุลินทรีย์แอบใด ๆ ที่ไม่เคยจะมีชีวิตรอด รังสีคอสมิกนานว่า
It'd be like us going out of our way to destroy microbes on an anthill.มันจะเป็นอย่างพวกเราจะ ออกไปจากทางของเรา ที่จะทำลายจุลินทรีย์ในจอมปลวก
How guilty would we feel if we destroyed a few microbes on an anthill?วิธีผิดที่เราจะรู้สึกว่าถ้าเรา ทำลายจุลินทรีย์น้อยใน จอมปลวก?
General Electric and Professor Chakrabarty went to the patent office with a little microbe that eats up oil spills.บริษัทเจเนรัลอิเล็กทริคกับศาสตราจารย์จักราบาร์ตี ไปที่สำนักงานสิทธิบัตรพร้อมกับจุลินทรีย์เล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งกินคราบน้ำมัน
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ
They said this microbe looks more like a detergent or a reagent than a horse or a honeybee.ศาลบอกว่า จุลินทรีย์นี้ดูคล้าย สารเคมีจำพวกดีเทอร์เจนต์หรือรีเอเจนต์ มากกว่าเหมือนม้าหรือผึ้ง
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส
Microorganism detector.เครื่องหาปริมาณจุลินทรีย์
But it's warm enough for germs.แต่มันอบอุ่นพอสำหรับเชื้อจุลินทรีย์
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ
We still got to figure out how the feces are getting into theater.เรายังคงต้องค้นหาต่อไป ว่าจุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปอยู่ในน้ำได้ยังไง
It could be microbial, viral, parasitic,มันอาจจะเป็นจุลินทรีย์ ไวรัส ปรสิต
If we find alien microbes outside the Earth or even Earth microbes thriving on other worlds, it greatly raises the odds that life is scattered across the universe.ของดวงจันทร์ของดาวเสาร์ หากเราพบจุลินทรีย์ มนุษย์ต่างดาวนอกโลก
E.T. probably isn't in our neighborhood, but the universe is unimaginably large.หรือแม้แต่จุลินทรีย์โลก เจริญรุ่งเรืองในโลกอื่น มันมากทำให้เกิดการต่อรอง ว่าชีวิตจะกระจายอยู่ทั่วจักรวาล
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪แผนกประสาทวิทยาของคุณ ฉันยืมจุลินทรีย์ของอนุภาคโปรตีน
Yes, he is.ฉันถนัดด้านจุลินทรีย์
We owe a lot to those pioneering microbes.เราเป็นหนี้จำนวนมาก ที่จะบุกเบิกจุลินทรีย์เหล่านั้น
This random mutation gave that microbe a protein molecule that absorbed sunlight.นี้กลายพันธุ์แบบสุ่มให้จุลินทรีย์ที่ โมเลกุลโปรตีนที่ดูดซึมแสงแดด
The evidence from living microbes suggest that their earliest ancestors preferred high temperatures.หลักฐานจากจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ ชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของพวกเขา ที่ต้องการอุณหภูมิสูง
We know that some microbes can survive the hostile environment of space.เรารู้ว่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด ที่สามารถอยู่รอดได้ สภาพแวดล้อมของพื้นที่
It's a good bet that our microbial ancestors spent some time in space.จากโลกไปทั่วโลก มันเป็นทางออกที่ดีที่ บรรพบุรุษของเราจุลินทรีย์ ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่
Why is it that some microbes can survive the intense radiation and vacuum of space?ทำไมมันจึงเป็นที่จุลินทรีย์ บางชนิดที่สามารถอยู่รอดได้ รังสีที่รุนแรงและ สูญญากาศของพื้นที่?
So we know that microbes can stow away in rocks and survive the voyage from planet to planet.ดังนั้นเราจึงรู้ว่าจุลินทรีย์ สามารถเก็บออกไปในหิน และอยู่รอดได้เดินทางจาก ดาวเคราะห์ไปยังดาวเคราะห์
If that planet should happen to be inhabited, many of those rocks will carry passengers-- living microbes.ถ้าดาวเคราะห์ที่จะ เกิดขึ้นมีคนอาศัยอยู่ จำนวนมากของหินเหล่านั้น จะดำเนินการผู้โดยสาร ที่อาศัยจุลินทรีย์
If the stowaway microbes should happen to come in contact with liquid water, they can revive and reproduce.ถ้าจุลินทรีย์แอบ ควรจะเกิดขึ้นมาใน การติดต่อกับน้ำของเหลว พวกเขาสามารถฟื้นฟูและการทำซ้ำ
The great civilizations of the New World crumbled under the onslaught of invading microbes.อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกใหม่ ร่วงภายใต้การโจมตี ของจุลินทรีย์ที่บุกรุก
Single-celled organisms dominated the oceans, but some existed in colonies called "microbial mats,"สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ครอบงำมหาสมุทร แต่บางคนก็อยู่ในอาณานิคม ที่เรียกว่า "จุลินทรีย์เสื่อ"
They don't know if it's a virus or a microbe.พวกเขายังไม่รู้ ว่าเป็นไวรัสหรือจุลินทรีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุลินทรีย์
Back to top