ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดศูนย์รวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดศูนย์รวม*, -จุดศูนย์รวม-

จุดศูนย์รวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดศูนย์รวม (n.) center See also: centre, point of attention Syn. ศูนย์รวม, จุดรวม
English-Thai: HOPE Dictionary
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci
English-Thai: Nontri Dictionary
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
central (n.) จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ Syn. telephone exchange
telephone exchange (n.) จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moving on to the brain stem. This is the home stretch.กำลังเข้าไปสู่ด้านในของสมองที่จุดศูนย์รวม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดศูนย์รวม
Back to top