ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จินตภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จินตภาพ*, -จินตภาพ-

จินตภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จินตภาพ (n.) image See also: dream, mental picture Syn. ภาพลักษณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imageryกระบวนจินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imaginary axisแกนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imaginary axisแกนจินตภาพ, แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imaginary number (n.) จำนวนจินตภาพ See also: จำนวนเชิงซ้อน Syn. imaginary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See the destination in your mind.จินตภาพจุดหมายไว้ในใจ
This is where I'm supposed to be.นี่คือที่ ที่แม่เคยเห็นในจินตภาพ
Those are the last numbers to my vision.พวกนั้นคือตัวเลขสุดท้าย ในจินตภาพของผม
And since you have a degree in complicated systems and imaginary numbers, you know that what appears to be synchronicity-- luck-- is nothing more than a sophisticated array of cause and effect.ตั้งแต่คุณเข้ามาด้วย ปริญญาด้านระบบสลับซับซ้อน และตัวเลขจินตภาพนั่น คุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จินตภาพ
Back to top