ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิตใจต่ำทราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิตใจต่ำทราม*, -จิตใจต่ำทราม-

จิตใจต่ำทราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตใจต่ำทราม (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. ใจชั่ว
จิตใจต่ำทราม (adj.) wicked See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved Syn. ใจชั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But who would sink that low?แต่ใครจะจิตใจต่ำทรามได้ขนาดนั้น
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิตใจต่ำทราม
Back to top