ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดสรร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดสรร*, -จัดสรร-

จัดสรร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดสรร (v.) allocate See also: apportion, divide Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน
จัดสรรเงิน (v.) allocate See also: apportion, divide Syn. แบ่งเงิน
จัดสรรเวลา (v.) try to make time See also: spare time Syn. แบ่งเวลา
English-Thai: HOPE Dictionary
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้,การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment)
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) ,ชะรำเงิน,ทำให้กระจายตัว,จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
fatแฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
subdivision(ซับดิวิ'เชิน) n. การแบ่งย่อย,การแบ่งอีก,ส่วนแบ่งย่อย,ส่วนแบ่งละเอียด,ข้อปลีกย่อย,การปลีกตัวออกไป,ที่ดินจัดสรรขนาดย่อย, See also: subdivisional adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plow backจัดสรรกำไรเพื่อลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriationการจัดสรร (เงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัต [มีความหมายเหมือนกับ dynamic storage allocation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FAT (file allocation table)แฟต (ตารางการจัดสรรแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriationการจัดสรร [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
allocate (vt.) จัดสรร See also: จัดแบ่ง, แบ่งสันปันส่วน Syn. allot, designate
allocate to (phrv.) จัดสรร (มักใช้ passive voice) See also: แบ่งปัน, กำหนดให้ Syn. allot to
allot to (phrv.) จัดสรร (มักใช้ passive voice) See also: แบ่งปัน, กำหนดให้
approlpriate to (phrv.) จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ See also: จัดสรรไว้สำหรับ
appropriate for (phrv.) จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ See also: จัดสรรไว้สำหรับ Syn. earmark for
reallocate (vt.) จัดสรรปันส่วน Syn. redistribute
juggle (vt.) จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม See also: ปรับให้เหมาะสม
redistribute (vt.) จัดสรรใหม่ Syn. rearrange
appropriate (vt.) จัดสรรไว้ See also: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
apportionment (n.) การจัดสรร See also: การแบ่งสันปันส่วน Syn. allotment, partition
appropriation (n.) การจัดสรรไว้ Syn. allocation, allotment
housing development (n.) บ้านจัดสรร
loose (adj.) ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน) See also: ไม่ได้แยกไว้ Syn. unused, unappropriated
redistribution (n.) การจัดสรรปันส่วนใหม่ See also: การแบ่งใหม่
unappropriated (adj.) ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน) See also: ไม่ได้แยกไว้ Syn. unused
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm working on the zoning for the next three buildings.จัดสรรพื้นที่ตึกอีกสาม
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ".
I'm sure, if they tried very hard, they could find some time to fit you in their schedule.ฉันมั่นใจว่าเขาต้องพยายามอย่างหนัก ที่จะจัดสรรหาเวลาในการไปให้ได้แน่
But that may take some time, so for now, we should begin rationing our remaining food.แต่นั่นอาจะใช้เวลานาน ฉะนั้นตอนนี้ เราควรจะเริ่มจัดสรรอาหารที่เหลืออยู่
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี
I'm on some kind of constant overload and it helps to compartmentalize my life.ผมงานล้นมือเสมอ และมันช่วยจัดสรรชีวิตผม จนกว่าผมจะคิดออก
I will allocate you guys your instruments. Go back and practice.ฉันจะจัดสรรคุณเจ้าหมอนั่นอุปกรณ์ของคุณ
But Sam Crow handles the retaliation.แต่Sam Crowจะเป็นฝ่าย ดูแลจัดสรรปันส่วน
We need to control as much of it as we can.และเราจะต้องจัดสรรค์ปันส่วน ให้ได้ผลที่ดีที่สุด
She's head counsel of the world's third largest energy provider.เธอเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของผู้จัดสรรพลังงาน ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3
You're juggling family, work... and a dark passenger who's always got one handลูกกำลังจัดสรรครอบครัว งาน... และผู้โดยสารมืด ที่เอามือวาง
I'm trying to lock down the rest of my scheduleผมกำลังพยายามจัดสรรวิชาที่จะเรียน
The senate committee on appropriations.เรื่องคณะกรรมการวุฒิสมาชิกที่จัดสรรไว้
And the savings that we found for the client... will easily make up for any escalated legal fees that they incur.และกองทุนที่เราจัดสรรให้ลูกค้า... จะง่ายขึ้นต่อการ ชดเชยค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น
This is the best play for both of us.นี่คือการจัดสรรปันส่วนที่ดีที่สุด สำหรับพวกเรา
(man) that's me... highest sales in the division,นั่นแหละครับตัวผม เป็นหัวหน้าก็ต้องจัดสรรค์เวลาให้ดี
The appropriations Committee is coming in for a meeting.คณะกรรมการจัดสรรเงินจะมาประชุม
He had me cancel his Appropriations Committee meeting.บอกให้ฉันยกเลิก ประชุมคณะกรรมการการจัดสรรเงิน
Time somebody shook up the free world and got things done.เจ้าหน้าที่งบประมาณ? ผู้จัดสรรพลังงานโลก? หรือเป็นประธานาธิบดี?
Now I've moved some things around and I can get you in this Thursday morning with Dr. Walderson.ผมพอจัดสรรเวลาให้แล้ว.. และผมนัดผ่าตัดให้เป็นพฤหัสเช้า.. กับหมอ วัลเดอร์สัน
It's all part of my 2-year plan. Every minute is allottedแผนการในสองปีของฉัน ต้องจัดสรรทุกนาที
And I will balance the school's budget by eliminating administrative redundancies.และฉันจะจัดสรรงบประมาณวิทยาลัยให้สมดุล ด้วยการลดค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารที่ไม่จำเป็น
It's an appropriations report.มันคือโครงการที่ได้จัดสรรไว้
Thomas was at a housing development!โธมัสอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรร
Or brokering girls like sex workers?หรือจัดสรรหาผู้หญิงล่ะ?
Coach Beiste had the hots for Cooter the football recruiter and he liked her back but when Sue found out, she decided she wanted Cooter all to herself.โค้ชบีสท์ก็ได้คูเธอร์มาเป็นผู้จัดสรรทีมฟุตบอลและเธอก็ชอบเขา และเขาก็ชอบเธอด้วยจนกระทั่งซูรู้เข้า จึงแย่งคูเธอร์มาเป็นของเธอเอง
You gotta budget your time, apply yourself, and focus.เราก็ต้องจัดสรรเวลา ปรับตัว แล้วก็จดจ่อ
There's an interesting op-ed piece about the deadlock in the House Appropriations Committee.มีเรื่องน่าสนใจ ส่วนบรรณาธิการเขียนเกี่ยวกับ เรื่องความล้มเหลวในการ แก้ปัญหาของกรรมการจัดสรรบ้าน
No way. It's their fault. They don't know how to budget.ไม่มีทาง เป็นความผิดพ่อกับแม่ ไม่รู้จักว่าจัดสรรงบ
Treasurer Motta, uh, if we could go through the budget appropriations we were talking about last...เหรัญญิก มอตต้า เรามาดูเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้ว
Your lovely wife and two little girls live in a palatial estate just outside of Houston, Texas.คุณมีภรรยาที่น่ารัก และลูกสาวสองคน อาศัยอยู่ใน พื้นที่จัดสรร นอกตัวเมืองฮุสตัน เท็กซัส
The hoods attacks have strictly been limited to people in the financial sector trying to redistribute wealth in the Glades at gunpoint.การโจมตีของเดอะฮู้ดถูกจำกัด แค่คนในฝ่ายการเงิน ที่พยายามจะจัดสรรความมั่งคั่งในเดอะ เกลด โดยเอาปืนจ่อยิง
I'm only happy I was able to provide you with a comfortable place in which to agonize in style.ผมเพียงแต่ดีใจที่สามารถจะจัดสรร บ้านอันแสนสะดวกสบาย ให้คุณใช้เวลาอมทุกข์มาตลอด
We're trying to stop real estate developers from converting the neighborhood into luxury housing and retail spaces, forcing the regular people out.เราพยายามหยุดพวกนักอสังหาริมทรัพย์ ไม่ให้เข้ามาเปลี่ยนหมู่บ้านของเรา เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรูหรา และห้างสรรพสินค้า
Thank you for being so accommodating, friend.ขอบใจนะที่จัดสรรให้เราครบเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดสรร
Back to top