ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดลำดับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดลำดับ*, -จัดลำดับ-

จัดลำดับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดลำดับ (v.) rearrange Syn. ลำดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rank๑. จัดลำดับ๒. ลำดับที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sifting committeeคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Precedenceการจัดลำดับอาวุโส [TU Subject Heading]
Ranking and selection (Statistics)การจัดลำดับและการคัดเลือก (สถิติ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
form (vt.) จัดลำดับ See also: จัดเเถว, จัดเรียง Syn. arrange, organize, systematize Ops. disorder, disorganize
put in (phrv.) จัดลำดับ See also: จัดตำแหน่ง, เรียงลำดับ Syn. place in
rate (vt.) จัดลำดับ Syn. classify, grade, rank
sequence (vt.) จัดลำดับ See also: จัดอนุกรม, จัดอันดับ
sort out (phrv.) จัดลำดับ See also: เรียงลำดับ Syn. separate out, sift out
prioritise (vt.) จัดลำดับก่อน
prioritize (vt.) จัดลำดับก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get your priorities straight.จัดลำดับความสำคัญดีๆ ล่ะ
Priorities change, right?จัดลำดับความสำคัญใหม่ ใช่ไหม
Dream sequence, ok can do anything!จัดลำดับจินตนาการเอาสิ, โอเค ฉันจะทำอะไรได้บ้าง!
Prioritize the obstacles to your end goal.จัดลำดับอุปสรรคไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของคุณ
No, I was just saying that I think I'm giving acting a second thought.ไม่ ฉันแค่... ...พูดอย่างที่ฉันคิด ฉันจัดลำดับงานแสดงเป็นเรื่องรอง
So I understand you and Zach cut school yesterday.ดังนั้น จัดลำดับความสำคัญ, นาธาน
Other cases would just start taking priority.ถึงจุดนี้แล้ว ทำให้คดีอื่นๆได้จัดลำดับความสำคัญแทน
As XO and ranking human onboard this boat,แบบเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง จัดลำดับผู้คนมาขึ้นเรือนี่
Looks like your boyfriend straightened his priorities. That's too bad.ดูเหมือนว่าแฟนเธอเริ่มจัดลำดับความสำคัญได้แล้วนะ
Right, we've got to prioritise the casualties.ใช่ เราต้องจัดลำดับความสูญเสีย
What she prioritizes, how she prioritizes...สิ่งที่เธอให้ความสำคัญก่อนหลัง วิธีที่เธอจัดลำดับความสำคัญ
In Harvard-Yenching, it's a classification forAsian literature.ที่ฮาวเวิร์ด เยนฉิง มันเอาไว้จัดลำดับหนังสือเอเชียน่ะ
You got your priorities straight.นายจัดลำดับความสำคัญแล้วนี่
And are ranked by their potentialและถูกจัดลำดับตามความเป็นไปได้ที่พวกเขา
You rank people by how hot they are?คุณจัดลำดับคนด้วยความฮ๊อตของพวกเขาเหรอ?
Two people of your rankings in this small a room...คนสองคนที่ถูกจัดลำดับอย่างพวกคุณ ในห้องเล็กๆ
Hoarders often organize their holdings by category and value, much like one would find in a museum.นักสะสมมักจัดระบบ ให้กับของสะสม ด้วยการจัดลำดับประเภท และเรียงลำดับคุณค่า เช่นเดียวกับข้าวของ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์
I think we can posit that raven River was some kind of research and development, and Somalia was an Alpha test for the g.ผมคิดว่าเราจัดลำดับเรื่องนี้ได้ ราเวน ริเวอร์ คือรูปแบบหนึ่ง ของการวิจัยและพัฒนา และโซมาเลียเป็นสถานที่เริ่มต้น ทดลองการหมดสติทั่วโลกในวันที่ 6 ตุลาคม
Energy use is being prioritized.การใช้พลังงาน มันมีการจัดลำดับความสำคัญ
You're asking me if it is possible for a person to use a ballpoint pen to set off a chain of events that culminates in someone getting killed by a bus twice?พวกคุณกำลังถามฉันว่า มันเป็นไปได้หรือไม่ที่คนคนนึง จะใช้ปากกาลูกลื่นจัดลำดับของเหตุการณ์ ที่สุดท้ายแล้วทำให้คนตาย เพราะรถบัสถึงสองครั้งใช่มั้ย
97% of your actions prioritize relational bonds over other variables.97% ของการกระทำของเธอจะจัดลำดับ ของพันธะความสัมพันธ์เหนือตัวแปรอื่นๆ
If I were you, I would rethink my priorities.ถ้าฉันเป็นคุณล่ะก็ ฉันจะจัดลำดับความสำคัญ ซะใหม่
This lineup is all wrong.การจัดลำดับนี่มันผิดหมด
They say that your priorities change.พวกเขาบอกว่าการจัดลำดับความสำคัญของคุณเปลี่ยน
My priorities are the same:การจัดลำดับความสำคัญของฉันยังเหมือนเดิม :
We gotta prioritize.เราต้องจัดลำดับ ความสำคัญก่อนหลัง
Garcia, I need you to prioritize this.การ์เซีย ผมต้องการให้คุณจัดลำดับก่อน
You know, the people who go around rating restaurants, ranking them with stars.คนที่คอยประเมินร้านอาหาร แล้วก็จัดลำดับน่ะ
I'd make that first priority, as well.ฉันต้องการให้จัดลำดับความสำคัญว่าเป็นครั้งแรกเช่นกัน
Now you need to get it together, get rid of these drums, and get your priorities straight!ตอนนี้ ลูกจะต้องทำมันด้วยกัน กำจัดพวก กลอง นี้ซะ และจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง!
You start to think about what's important and what's not.เธอต้องจัดลำดับความสำคัญได้แล้วว่าอะไรมาก่อนหลัง
Within any military hierarchy, you've got troops in the field, and then you've got command.การจัดลำดับขั้นทางการทหาร เรามีกองทหารในสนามรบ แล้วก็ต้องมีผู้บังคับบัญชา
This guy prioritizes control.ชายคนนี้จัดลำดับการควบคุม
Oh, I'd prioritize if I were you.ฉันจะจัดลำดับก่อนหลังน่ะ ถ้าฉันเป็นเธอ
I used the ballots to rank everyone by popularity.ผมใช้คะแนนในใบ จัดลำดับทุกคนตามความป๊อปปูล่า
Ranking one person above another.การจัดลำดับคนนึงเหนือคนอื่น
You got to start prioritizing your information.นายต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล
Amazing how fire exposes our priorities.มันน่าอัศจรรย์ที่ไฟทำให้ การจัดลำดับความสำคัญของเราชัดเจนยิ่งขึ้น
His files are set up like his brain.ไฟล์ของเขาจัดลำดับแบบความคิดเขา
Look, when Mother gets here, she will determine the proper order and that's that and not even the council can go against her word.ฟังนะ ถ้าท่านแม่มาถึง เธอจะจัดลำดับขั้นไอ้โน่นไอ้นี่ และแม้แต่สภาก็ไม่กล้าหือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดลำดับ
Back to top