ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จักษุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จักษุ*, -จักษุ-

จักษุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักษุ (n.) eye See also: organ of vision, optic Syn. ดวงตา, ตา, จักขุ
จักษุวิทยา (n.) ophthalmology See also: medical study and treatment of eyes
จักษุแพทย์ (n.) ophthalmologist See also: eye doctor Syn. หมอตา
English-Thai: HOPE Dictionary
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
oculist(ออค'คิวลิสทฺ) n. จักษุแพทย์
ophthalmologist(ออฟแธลมอล'ลิจิสทฺ) n. จักษุแพทย์
ophthalmology(ออฟแธลมอล'โลจี) n. จักษุวิทยา., See also: ophthalmologic (al) adj.
visual(วิส'ชวล) adj. เกี่ยวกับสายตา,เกี่ยวกับการมอง,เกี่ยวกับการเห็น,ใช้ในการมอง,เกี่ยวกับจักษุประสาท,มองเห็นได้,เข้าใจได้,เกี่ยวกับกำลังสายตา,เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องทัศนศึกษา., See also: visuals ภาพ,ทิวทัศน์, Syn. opti
English-Thai: Nontri Dictionary
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
oculist(n) จักษุแพทย์,หมอตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oculist; ophthalmologistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmologist; oculistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmologyจักษุวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic nerveจักษุประสาท, ประสาทตา, ประสาทการเห็น, ประสาทสมองเส้นที่ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduct๑. กาง๒. (จักษุ.) กลอกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adduct๑. หุบ๒. (จักษุ.) กลอกเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bloodshot(จักษุ.) กลัดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fix๑. ตรึง๒. (จักษุ.) จ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusion๑. การหลอม๒. การรวมตัว, การเชื่อม, การประสาน๓. (ออร์โท.) การผ่าตัดเชื่อมข้อ๔. (จักษุ.) การรวมภาพเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macula๑. จุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macule]๒. (จักษุ.) จุดภาพชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torsion๑. การบิด๒. สภาพถูกบิด๓. (จักษุ.) การหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ophthalmologyจักษุวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oculist (n.) จักษุแพทย์ See also: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น Syn. ophthalmologist, optometrist, optician
audiovisual (adj.) เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His eye surgeon identified him.จักษุแพทย์ระบุชื่อเขามา
But the bad part that makes me think I should run to the eye doctor right away is that it looked to me like she was totally butt-naked.แต่เรื่องไม่ดีนั่นทำให้ฉันคิดว่า ฉันต้องไปหาจักษุแพทย์ทันทีซะแล้ว แล้วมันดูเหมือนว่าหล่อนน่ะเปลือยล่อนจ้อนซะด้วย
He's the best eye surgeon in the state.เขาเป็นจักษุแพทย์ที่ดีที่สุดในเมืองนี้
Oh, my God. Natalie, you should really go to an eye doctor.แม่เจ้า, นาตาลี เธอควรไปหาจักษุแพทย์ด่วนเลยนะ
Narrow it down to eye specialists.จำกัดให้แคบลงมาอีก ที่เป็นจักษุแพทย์
We should contact ophthalmologists in the area.เราจะติดต่อจักษุแพทย์ในพื้นที่
It's why eyewitness testimony is unreliable.นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมจักษุพยาน ถึงเชื่อถือไม่ได้
No, just eye-doctoring.ไม่ ฉันเป็นจักษุแพทย์แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จักษุ
Back to top