ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จองเวร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จองเวร*, -จองเวร-

จองเวร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จองเวร (v.) revenge See also: vindicate, be retributive Syn. จองเวรจองกรรม, อาฆาตพยาบาท Ops. ให้อภัย, อโหสิกรรม
จองเวรจองกรรม (v.) vindicate See also: revenge, be retributive Syn. จองเวร, อาฆาตพยาบาท Ops. อโหสิกรรม, ให้อภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense
English-Thai: Nontri Dictionary
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revenge can be devastating.เวรระงับด้วยการไม่จองเวร
You decide to go after Olivia Dunham, you're going after me, and all the red tape in the world won't protect you.ถ้าคุณตัดสินใจจะจองเวรกับโอลิเวียดันแนม เท่ากับว่าคุณก็ตามตองเวรกับฉันเช่นกัน และก็ไม่มีกฏระเบียบข้อไหนในโลกนี้ช่วยคุณได้
Hey, I'm not one to hold a grudge.เฮ้ ผมไม่ใช่คนที่จองเวรใครนะ
Why's he gunning for you, anyway?ว่าแต่เขาจองเวรนายทำไมกัน
The dead can hold a grudge better than most Scorpios.คนตายสามารถจองเวรจองกรรม ได้ดีกว่าพวกราศีพิจิกเป็นส่วนใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จองเวร
Back to top