ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งามพริ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งามพริ้ง*, -งามพริ้ง-

งามพริ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามพริ้ง (v.) be beautiful See also: be graceful, be fair, be attractive, be pretty, be handsome Syn. งามลออ, งามสะคราญ, ไฉไล, งามฉาย
งามพริ้ง (adj.) beautiful See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful Syn. สวยพริ้ง, เพริศพริ้ง Ops. ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is not graceful when asking for yang (money)...มันอาจไม่งามพริ้งเหมือนเงิน..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งามพริ้ง
Back to top