ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค้ำประกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค้ำประกัน*, -ค้ำประกัน-

ค้ำประกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้ำประกัน (v.) guarantee See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง,คนค้ำประกัน,ผู้รับประกัน, Syn. voucher
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ,-คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน,หนังสือค้ำประกัน,เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล,เงินประกัน,เงินค้ำประกัน,หลักฐาน,เครื่องแสดง,เหรียญหรือเข็มประดับ
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน,ค้ำประกัน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
unvouched(อันเวาชท') adj. ไม่ได้ค่ำประกัน,ไม่ได้ยืนยัน
vouch(เวาชฺ) vi.,vt.,n. (การ) รับรอง,รับประกัน,ค้ำประกัน,ประกัน,เป็นพยาน,สนับสนุน,ยืนยัน., Syn. support,guarantee
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้
warranter(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต
warrantor(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้ค้ำประกัน,ผู้อนุญาต
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance,guarantee
English-Thai: Nontri Dictionary
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guarantor(n) คนค้ำประกัน,คนรับรอง
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์
insure(vt) ประกัน,ค้ำประกัน,รับรอง
recognizance(n) ข้อผูกมัด,เงินประกัน,การค้ำประกัน,หลักฐาน
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ค้ำประกัน
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bondingการประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee fundกองทุนค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligeeผู้รับการค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suretyผู้ค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Standby letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน [การบัญชี]
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pledge (vt.) ค้ำประกัน
guarantee (n.) ผู้ค้ำประกัน See also: ผู้ให้หลักประกัน
guarantee fund (n.) เงินทุนค้ำประกัน
recognisance (n.) การค้ำประกัน Syn. bail, guaranty
recognizance (n.) การค้ำประกัน Syn. bail, guaranty
security (n.) ผู้ค้ำประกัน See also: การค้ำประกัน, ของค้ำประกัน Syn. assurance, guarantee, warranty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the guarantee for the bank loanและก็ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารให้
Chloe tells me you've sustained some personal loss in the market over the past few months.โคลอี้บอกฉันว่าเธอไปค้ำประกัน ให้คนที่กำลังล้มละลาย เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
Yobbo, this is all my fault. Trusted the wrong friends and became his guardian for the loan. Enough.แม่จ๋า ทั้งหมดเป็นความผิดพ่อเองที่เชื่อใจเพื่อนเลว ๆ ยอมค้ำประกันเงินกู้ให้เค้า
The kinds that let you write the agreement to give up your body.ฉันจะไปกู้เงิน โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หรือเปล่า? ก็มีแต่พวกปล่อยเงินกู้นอกระบบนั่นแหละ
Uh, well, Sheik, would you care to, uh, type in your account number for security purposes?เออ งั้น,ชีค,คุณช่วย เออ,พิมพ์ หมายเลขบัญชีของคุณเพื่อค้ำประกันได้มั้ย?
I blame the voucher system.ฉันล่ะเบื่อระบบค้ำประกันจริงๆ
Got collateral?มีอะไรค้ำประกันหรือเปล่าล่ะ
You can't ask for better collateral than a man's own flesh and blood, right?นายจะขอของค้ำประกันอะไรที่ดีไปกว่า เลือดเนื้อของฉันได้ล่ะ จริงมั้ย
Yes,but once we're out,I consider you collateral.ทำแน่ แต่เมื่อเราออกไปแล้ว ฉันจะถือว่า แกเป็นแค่สิ่งค้ำประกันเท่านั้น
My dad will keep your security deposit.พ่อฉันจะได้ถือโอกาศยึดเงินค้ำประกันนาย
The money you lost gambling... you were using your Dad's money to cover your debts, weren't you?เงินที่เสียพนัน... คุณใช้เงินของคุณพ่อคุณเพื่อค้ำประกันหนี้ใช่ไหม
Guaranteeing you a place at the conservatory.เป็นหลักค้ำประกันที่นั่ง ในโรงเรียนสอนดนตรี
About two years ago, we began receiving correlated intelligence regarding the illicit activities of a bank based out of Luxembourg the International Bank of Business and Credit.ซักสองปีก่อน,เราเริ่มได้รับข้อมูลที่เชื่อได้ว่า มีการไหลเวียนของเงินที่ไม่ปกติผ่านธนาคารนอกลักเซมเบิร์ก ธนาคารเพื่อธุรกิจและการค้ำประกันระหว่างประเทศหรือIBBC
Bail hearing's set for tomorrow morning.การพิจารณาคดีการค้ำประกัน จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
I got 200 acres up against that bail.ฉันเอาที่ดิน 200 เอเคอร์ ค้ำประกันเรื่องนั้นอยู่นะ
Now Jacob's gonna use the bail against me in the campaign.ตอนนี้เจคอบใช้ประโยชน์จากการค้ำประกัน ในการหาเสียง
And we'll remind everyone if you didn't put up that bail,แล้วเราจะเตือนความจำชาวเมืองทุกคน ว่าถ้านายไม่ยื่นค้ำประกันนั่น
MC's got a bail hearing tomorrow.สโมสรจะถูกพิจารณาการค้ำประกันในวันพรุ่งนี้
No, even if I could push the bail hearing, you guys still can't leave the country.ไม่ ถึงเเม้ว่าฉันยับยั้งพิจารณาการค้ำประกันได้ พวกนายก็เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้อยู่ดี
When we blow off that bail hearing this afternoon, we're underground.ตอนที่ศาลพิจารณาการค้ำประกันของพวกเราในตอนบ่ายวันนี้ พวกเราต้องเก็บตัว
She said our bail hearing's still on the Sanwa docket.เธอบอกว่าการพิจารณาค้ำประกันของพวกเรา ยังอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลซันว่า
Well, you have a bail hearing in three hours.ยังไง นายจะถูกพิจารณาการค้ำประกัน ในอีกสามชั่วโมงนี้
The bail hearing's been pushed ten days.การพิจารณาการค้ำประกัน เลื่อนไปอีกสิบวัน
Just found out the bail hearing's been pushed.เพิ่งรู้มาว่าการพิจารณาการค้ำประกัน ถูกเลื่อนออกไป
Your bond won't be at risk.ที่ดินที่นายค้ำประกันเอาไว้จะไม่เสี่ยง
Their bail hearing was pushed.การพิจารณาเรื่องค้ำประกัน ของพวกเขาถูกเลื่อนออกไป
She thinks it's a couple of truck payments.เธอคิดว่ามันแค่เรื่องรถที่ผมไปค้ำประกันไว้
All right, what I'm doing here is releasing you two on your own recognizance.เอาล่ะ สิ่งที่ผมกำลังมาทำตรงนี้คือ มาปล่อยตัวคุณทั้งสองคน จากการค้ำประกันตัวเอง
Deon Carver, bail bondsman.ดีออน คาร์เวอร์ ผู้ค้ำประกัน
Um, money? I mean, bail bondsmen often get paid in cash.เงินรึเปล่า ผู้ค้ำประกันมักได้รับเป็นเงินสด
Mm-hmm. Who would want to bug a burly bail bondsman so badly?ใครกันที่อยากจะดักฟังผู้ค้ำประกันขนาดนี้
Yeah, for his bail bondsman-- ใช่ ผู้ค้ำประกันนักโทษ ดีออน คาร์เวอร์
Deon Carver. He was a bail bondsman.ดีออน คาร์เวอร์ เขาเป็น ผู้ค้ำประกันการประกันตัว
Because you were friends with the bail bondsman.เพราะว่าคุณเป็นเพื่อนกับผู้ค้ำประกัน
We have to tie it to your house.และต้องเอาบ้านค้ำประกัน
I took a course in April.เขาเป็นคนค้ำประกัน เขาให้โอกาสผม
You have no credit or guarantor.ลูกจะต้องมีคนค้ำประกันในการกู้ยืมด้วย
With Ji Hyun's land you can get a secured loan.ตราประทับจีฮยอนเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้
At the same time, my dad had problems with being the guarantor for his friend's debt.ในเวลาเดียวกัน พ่อฉันก็มีปัญหากับเรื่องที่พ่อไปค้ำประกันให้เพื่อน
A short time ago, we had a little disagreement over collateral.เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เรามีความขัดแย้งกันเล็กน้อย เรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค้ำประกัน
Back to top