ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่ปรปักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่ปรปักษ์*, -คู่ปรปักษ์-

คู่ปรปักษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ปรปักษ์ (n.) enemy See also: opponent, adversary, antagonist, foe Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, เสี้ยนหนาม
English-Thai: HOPE Dictionary
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
opponent(อะโพ'เนินทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,คู่ปรปักษ์,คู่แข่ง,ฝ่ายตรงกันข้าม. adj. ขัดขวาง,เป็นปรปักษ์,เป็นฝ่ายตรงข้าม, Syn. antagonist
English-Thai: Nontri Dictionary
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่ปรปักษ์
Back to top