ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุมขัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุมขัง*, -คุมขัง-

คุมขัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุมขัง (v.) imprison See also: jail, incarcerate, detain Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง Ops. ปล่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
choky(โช'คี) adj. ซึ่งทำให้หายใจไม่ออก. -n. ที่คุมขัง
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
pent(เพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pen adj. เกี่ยวกับที่คุมขัง,ถูกคุมขัง n. เพิงหมาแหงน,=penthouse (ดู)
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
English-Thai: Nontri Dictionary
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
pent(adj) ถูกล้อม,ถูกกั้น,ถูกกัก,ถูกคุมขัง
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
remand(vt) ถูกคุมขัง,ส่งคืน,ส่งกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand๑. การส่งผู้ต้องหากลับไปคุมขัง๒. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
non-custodial (adj.) ซึ่งไม่ต้องคุมขัง
pen up (phrv.) จับใส่ที่คุมขัง See also: จับขัง Syn. pen in
remand (vt.) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย) Syn. incarcerate, send to prison
send to prison (vt.) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย) Syn. incarcerate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kidnapped. Imprisoned, torture whoever they want.ลัีกพาตัว คุมขัง ทรมาน ใครก็ตามที่พวกมันต้องการ
I have to send you to the asylum.ฉันจะส่งเธอ ไปยังสถานคุมขัง
That asylum is no place for humans to live.สถานคุมขังนั่นไม่ใช่ ที่ให้คนอยู่หรอกนะ
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน
She became insane and died in the asylum.เธอกลายเป็นบ้า และตายไปใน สถานคุมขังนั่นแหละ
Many officers have been physically attacked... and more than three hundred eighty people... male and female, have been jailed in New York County.เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จากการเข้าโจมตี ของผู้อ่านกว่า 380 คน ทั้งชายและหญิง ถูกคุมขังในนิวยอร์ค
If we return them to India, they'll surely go back to prison.หากเราส่งพวกเขากลับไปอินเดีย ก็ต้องถูกจับกุมคุมขังเป็นแน่
Bailiff, take the witness into custody... where she will be charged for the murder of Heyworth Windham.เจ้าพนักงานศาล นำพยานไปคุมขัง เธอจะถูกฟ้องด้วยข้อหา ฆาตกรรมนายเฮย์เวิร์ธ วินด์แฮม
They have no soul to save and they have no body to incarcerate."พวกนั้นไม่มีวิญญาณให้ไถ่บาป "และไม่มีร่างกายให้คุมขัง"
We have one of the victims who managed to escape.เรามีเหยื่อรายหนึ่ง ซึ่งหนีรอดมาได้จากการคุมขัง
"On his 21st birthday... every prince must host a ball to find a damsel... preferably blonde, who is either imprisoned... cursed or distressed."เจ้าชายทุกคน ต้องจัดงานปาร์ตี้ เพื่อตามหาสาวพรมจรรย์ โดยเฉพาะสาวผมบลอนด์ที่ถูกคุมขัง ถูกสาบหรือตกทุกข์ได้ยาก"
Spent a lot of money here in Will County before he was incarcerated?ใช้เงินไปมากที่เมือง Will ก่อนที่เขาจะโดนคุมขัง
His picture was on the frontpage of the papers a couple of days ago, because he escaped from jail.รูปของมันขึ้นหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์เมื่อสองสามวันก่อน เพราะมันหลบหนีออกจากที่คุมขัง
Without a modicum of evidence, illegally detained an innocent pregnant woman in a dank storeroom.ไม่มีแม้แต่หลักฐาน คุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่บริสุทธิ์ ในห้องเก็บของที่มืดๆ
The battle bots kept their prisoners on the detention level.พวกบ้าสงครามเก็บตัวนักโทษ ของพวกมันไว้ในที่คุมขัง
Casey's taking him to a secure facility as we speak.ป่านนี้เคย์ซี่คงนำตัวเขา ไปถึงที่คุมขังแล้ว ในตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่
So why would the feds cut Opie loose?ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง จึงยอมปล่อยตัวโอปี้ออกจากที่คุมขังใช่ไหม
He's one of the men who held up a prison transport vehicle this morning.ในรถคุมขังขนส่งนักโทษ เมื่อเช้านี้เอง
They're headed for the detention levelพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปยังชั้นคุมขัง
Fall back to the detention level We have to protect the prisonerถอยกลับไปที่ชั้นคุมขัง เราต้องคุ้มกันนักโทษ
The enemy's advancing toward the prison levelพวกศัตรูกำลังมุ่งหน้าไปที่ชั้นคุมขังแล้ว
Only trapped in stone, where he waits for the seeker from the prophecy, to return to him his great weapon and finally free him.เพียงแค่ถูกคุมขังไว้ภายใต้ศิลา เพื่อรอคอยผู้แสวงหาตามคำทำนาย มาเพื่อส่งมอบอาวุธคืน และปลดปล่อยเขาในที่สุด
Your honor,we are requesting that the defendant be Remanded into custody for the duration of the trial.ท่านผู้พิพากษา เราขอให้คุมขังจำเลย ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี
You are hereby remanded into federal custody for the duration of your trial.คุณจะถูกคุมขังตั้งแต่บัดนี้ จนจบการพิจารณาคดี
Now, the number on the door, 46664 means he was the 466th prisoner to be interned here in 1964.นี่ครับ เลขบนนี้บอกว่า 46664... มันหมายถึงว่า ท่านเป็นนักโทษคนที่466.. และถูกนำมาคุมขังไว้ปี 1964
Piccolo is now in one way or another escaped.บัดนี้พิคโคโล่หนีจากที่คุมขังได้
Your Honor, we would like to relocate the prisoner.ใต้เท้าครับ เราจะขอย้ายสถานที่คุมขังนักโทษคนนี้
I don't know, prefect.โอลิมเปียส ถ้าท่านจะคุมขังพี่น้องข้า
The custody bus from Grafton Penitentiary has crashed... off the old mill road near mile marker 37.รถคุมขังจากสถานกักกันแกฟทันถูกชน ตกจากถนนแถวโรงงานเก่าใกล้ๆกับหลักไมล์ที่ 37
I thought we were supposed to be confined to quarters.ฉันคิดว่าเราควร จะถูกคุมขังในส่วนต่างๆ
Do you really believe these fools could overpower a vampire such as Godric and hold him for weeks?นี่เธอคิดว่า พวกโง่นั่น จะเอาชนะแวมไพร์อย่างก๊อดดริก แล้วคุมขังเขามาหลายอาทิตย์ได้จริงเหรอ?
We gotta keep this guy in custody, or he's going to run.เราต้องคุมขังชายคนนี้เอาไว้ หรือจะให้เขาหนีไป
I don't know why you're not locked up right now.ฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงไม่ถูกคุมขังอยู่
Imprisioned by a strange being floating on a strange hovering deviceถูกขัง ในที่แปลกๆ\ เครื่องคุมขังแปลกๆ
Take the prisoner to the incineratorเอาตัวผู้ถูกคุมขังไปที่เตาเผา
Gallahxar, command you to hand over the prisoner this instantกาลลาซาร์ มีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังในทันที
Take the prisoner and the defective clon to the incineratorเอาตัวผู้ถูกคุมขังไปซะ แล้วก็ตัวปลอม ไปที่เตาเผา
Classify her as an enemy combatant and incarcerate her in a private facility.จัดให้เธอเป็น แนวร่วมของฝ่ายตรงข้าม และพาเธอไปคุมขัง ในสถานที่เอกชน
I thought this was a prison thing, but this is too big for even the guards to resist.ผมคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่คุมขัง แต่นี้เป็น too ใหญ่สำหรับยามแม้จะต้านทาน
Of course, there's still the fleeing custody charge, but with your recent medical flare-up, I got it remanded to house arrest.แน่นอน แต่ยังมีคดีหลบหนี แต่เธอหลบหนีช่วงรักษาอาการป่วย ฉันได้คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุมขัง
Back to top