ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดตก*, -คิดตก-

คิดตก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดตก (v.) look at the bright side of things See also: not take to heart, take philosophically Syn. ปล่อยวาง
คิดตก (v.) solve See also: resolve, find a solution, unravel, figure out Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good news, Mr. Junuh. Now all we gots to do is figure out what game that is.ดี จะได้คิดตก ว่าตอนนี้เราเล่นอะไรอยู่
Temporarily, till I figure out how I feel about this.ชั่วคราว จนกว่าฉันจะคิดตกกับเรื่องนี้
Come see Han when you got it straightened out.มาพบท่านฮัง เมื่อเจ้าคิดตกแล้ว
When you sent me that first email in which you figured out that Inspector Spacetime is both his own grandfather and grandmother,ตอนที่นายส่งอีเมลมาครั้งแรก นายคิดตกว่าสารวัตรสเปซไทม์ เป็นทั้งตาและยายของตัวเอง
It wasn't a man looking at a decade in prison.มันไม่ใช่ท่าทางของคน ที่คิดตกกับชีวิตอีก 10 ปีในคุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดตก
Back to top