ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำเสนอแนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำเสนอแนะ*, -คำเสนอแนะ-

คำเสนอแนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำเสนอแนะ (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I offer the guidance of a priest, try and keep us focused on God's will.พ่อทำตามคำเสนอแนะของท่านปุโรหิต และพยายามให้เรามุ่งเน้นในพระประสงค์ของพระเจ้า
And if I'd listened to that advice outside the gates of Qarth, we'd all be dead by now.หากข้าเชื่อฟัง คำเสนอแนะนั่น ที่นอกกำแพงเมืองคาร์ธ เราทั้งหมดก็คงตายไปแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำเสนอแนะ
Back to top