ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำสาบาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำสาบาน*, -คำสาบาน-

คำสาบาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสาบาน (n.) promise See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
oath(โอธ) n. คำสาบาน,สัจจะ,คำสบถ -Phr. (take oath สาบานให้สัจจะ)
sacrament(แซค'ระเมินทฺ) n. พิธีศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะหมายถึงeucharist (ดู) และbaptism (ดู) ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (เหล้าองุ่นและขนมปัง) ,คำสาบาน,สัตย์สาบาน,สัตยาธิษฐาน, Syn. covenant,pledge
English-Thai: Nontri Dictionary
HOCUS-hocus-pocus(n) คำสาบาน,การเล่นกล,การหลอกลวง
oath(n) คำสาบาน,คำสัตย์,คำสบถ,สัจจะ
parole(n) ทัณฑ์บน,คำสัตย์,คำสาบาน
sacrament(n) สัตยาธิษฐาน,การให้ศีล,คำสัตย์,คำสาบาน
vow(n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacramentum (L.)คำสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oath (n.) คำสาบาน See also: คำสัญญา, คำปฏิญาณ Syn. pledge, vow, promise
parole (n.) คำสาบาน See also: คำสัญญา Syn. pledge, promise
witness (vt.) กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm about to break a vow...an oath of confidentiality I had with your father.เรื่องที่พ่อจะพูดมันเกี่ยวกับคำปฏิญาณ... คำสาบาน การรักษาความลับที่พ่อรับปากกับพ่อของลุก
Jenny's oath is less Hippocraticคำสาบานของเจนนี่นั้นไม่ได้ซื่อสัตย์อะไรเลย
How does the Night's Watch vow go again?คำสาบานของไนท์วอทช์นี่กล่าวว่าอะไรบ้างนะ
The oath I swore to this place did not including begging.คำสาบานตนที่ข้ามาที่นี่ไม่รวมถึงเรื่องการอ้อนวอน
A completely utterly honest vow.คำสาบานที่สื่อสัตย์ที่สุด
All those beautiful vows you said in front of God and everyone?คำสาบานที่ไพเราะที่คุณพูดต่อหน้าพระเจ้าและทุกคน
That oath was serious?คำสาบานนั่นจริงจังด้วยเหรอเนี่ย?
That oath cost you two girls already today.คำสาบานนั่นทำให้เราต้องเสียเพื่อนไป 2 คนวันนี้
I'm bound by oath to serve you.คำสาบานผูกมัดให้ข้ารับใช้เจ้า
Those vows change everything.คำสาบานพวกนั้น มันเปลี่ยนทุกอย่าง
He's sworn to treat all wounded men, friend or foe.คำสาบานเขาผูกมัด xṃ saban qã fukmád ให้รักษาคนเจ็บทุกคน ไม่ว่ามิตรหรื hä ·rákşaxn jé bţúkxn mâ'v'amítrhrw
Your oath is worthless.คำสาบานเจ้ามันไร้ค่า
The Kingsguard oath is for life.คำสาบานเรามีผลตลอดชีพ
Louis' wedding vows.คำสาบานในพิธีแต่งงานของหลุยส์
The oath no longer applies.คำสาบานไม่มีผลอีกแล้ว
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่
Wait a minute! You forget my sacred vow, my lady.อ๊ะ เดี๋ยวก่อน เธอลืมคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ท่านหญิง
Find a priest, take our vows and live happily ever after.หาบาทหลวงซักรูป กล่าวคำสาบาน และอยู่ร่วมกันไปจนชั่วชีวิต
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า
Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the Good Book and taken an oath before Almighty God himself?คุณจะยินดีที่จะสาบานก่อนที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ที่มีอยู่ในมือของคุณในหนังสือดี และนำคำสาบานก่อนที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจตัวเอง?
All I do any more is think of ways to break my parole... ..so maybe they'd send me back.ทั้งหมดที่ฉันทำใด ๆ มากขึ้นคือคิดหาวิธีที่จะทำลายคำสาบานของฉัน ... ..so บางทีพวกเขาจะส่งฉันกลับ
That ridiculous oath I tookเป็นคำสาบานที่ตลกที่สุดที่ข้าเคยกล่าว
Faithfull to our forefathers' oath, ...we'll come back here to dance for life during the biggest winter, and perpetuate the march of the Emperor.จงรักภักดี ต่อ คำสาบานของ บรรพบุรุษของเรา เราจะกลับมา ที่นี่ เพื่อการร่ายรำแห่งชีวิต ท่ามกลางฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ และชั่วกาลปาวนาน
Possibly in Central Park.พิธีง่ายๆ เราจะเขียนคำสาบานกันเอง
Next is Hippocrates' oath.ต่อไปเป็นคำสาบานของฮิบโปคราเตส
I'm sorry. It's against my vows.เสียใจนะ มันผิดคำสาบานของฉัน
George might be the one that broke his vows,but you... we're women,izzie.You did this to another woman.จอร์จ คงเป็นคนที่ไม่ทำตามคำสาบาน แต่คุณ เราเป็นผู้หญิง อิซซี่ คุณทำอย่างนี้กับคนอื่น
I wanna hear your vows.ฉันอยากฟังคำสาบานของคุณ
So, I hear there's gonna be 27 pledges tonight so far.นี่ ได้ยินว่าจะมีการให้คำสาบานกันคืนนี้นี่นา
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God to join this man and this woman in the holy sacrament of matrimony.ท่านผู้เป็นที่รัก เรามารวมกันที่นี่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า เพื่อรวมชายและหญิงผู้นี้ ในการให้คำสาบานในพิธีสมรสอันศักดิ์สิทธิ์
I swear on my word as an Akkadian, and we always keep our vows, that I will build you a magnificent temple in your honor when I return home.ข้าสัญญาด้วยเกียรติของชาวอัคคาเดีย และข้าจะรักษาคำสาบานนี้ไว้ตลอดไป ข้าจะสร้างวิหารที่งามที่สุด เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน เมื่อข้ากลับถึงบ้าน
You took a sacred oath.เจ้ากล่าวคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์
I took an oath to uphold the law, Alex.ฉันคำสาบานที่จะเชิดชูกฏหมาย, อเลกซ์
He's the one who threw his marriage vows out the window.เขาต่างหากที่โยนคำสาบานทิ้ง
So have you written your vows yet?แล้วคุณเขียนคำสาบานรึยัง?
So how are you coming along with your vows?แล้วคำสาบานไปถึงไหนแล้ว?
I betrayed the oath, Horatio.ฉันผิดคำสาบาน ,โฮเรชิโอ
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
Sir, please keep our oath which we made that year.นายท่าน โปรดเก็บคำสาบานของเราที่ได้กวล่าวไว้ในปีนั้นด้วย
That's good, you should put that in your vows.เยี่ยม! ทำไมไม่เขียนในคำสาบานซะล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำสาบาน
Back to top