ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำร้องเรียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำร้องเรียน*, -คำร้องเรียน-

คำร้องเรียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำร้องเรียน (n.) complaint See also: case, suit Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your complaint has been duly noted, and we hope that we've not lost you as a loyal customer.คำร้องเรียนของคุณได้รับการบันทึกแล้ว หวังว่าคุณจะเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตย์ของเราค่ะ
He petitioned the Senate...เข้ายื่นคำร้องเรียนไปที่วุฒิสภา
I'm filing a complaint.ผมจะเขียนคำร้องเรียนแน่นอน
In fact, neighbors were complaining about the noise from the sewing machine.อันที่จริง เพื่อนบ้านของเขาส่งคำร้องเรียน เรื่องเสียงดังที่เกิดจากเครื่องเย็บน่ะค่ะ
Shitload of noise complaints from the neighbors. He was an exuberant boy.มีคำร้องเรียนเรื่องเสียงเป็นตั้ง จากเพื่อนบ้าน เขาเป็นเด็กที่มีแรงมาก
I am also a resident of this city. Should I file a complaint against you?ผมก็เป็นพลเมืองของประเทศนี้ ผมควรจะยื่นคำร้องเรียนคุณดีไหม
Can I file a complaint here?ชั้นยื่นคำร้องเรียนที่นี่ได้ใช่มั๊ย?
We've had complaints.เราได้รับคำร้องเรียนมา
And by the way, did you get any complaints about that hideous display that started at 12:17 p.m.อ้อ แล้วก็ คุณได้รับคำร้องเรียนเกี่ยวกับ การแสดงออกทางความรักที่หยะแหยง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เที่ยงสิบเจ็ดนาที
So why don't we just advise Liquid Water to buy the whole company and then just give up the suit?แล้วทำไมเราไม่แค่แนะนำลิขวิดวอเตอร์ ให้ซื้อบริษัททั้งหมดแล้วค่อยยอมแพ้คำร้องเรียน
My unit catches upwards of 100 new complaints every day.หน่วยของผมได้รับคำร้องเรียนมากกว่าร้อยเรื่องทุกวัน
Mr. Fischer, your complaint has been lodged. There's nothing we can do.เรารับทราบคำร้องเรียนแล้ว แต่เราช่วยอะไรไม่ได้
But I've received a complaint.แต่ผมได้รับคำร้องเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำร้องเรียน
Back to top