ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำฟ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำฟ้อง*, -คำฟ้อง-

คำฟ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำฟ้อง (n.) accusation See also: charge, indictment, plaint
คำฟ้องแย้ง (n.) counter-claim See also: counter-prosecution, countercharge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Daniel Meade, Editor-in-Chief.คุณเป็นคนที่สองที่ฉันจะใส่ชื่อในคำฟ้อง
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย
He thinks he can get them to drop the charges.เขาคิดว่ามีวิธีทำให้พวกนั้นถอนคำฟ้องได้
Opening statement from prosecution please.กรุณาเบิกคำฟ้องจากอัยการ
Please submit the statement as a document.กรุณาส่งเอกสารคำฟ้องด้วย
These are the court filings which Mr. Murphy ignored, the last one filed three days ago.พวกนี้คือคำฟ้องคดีกับศาล ที่คุณเมอร์ฟี่ไม่ใส่ใจ คำฟ้องล่าสุดเกิดขึ้น เมื่อสามวันก่อน
I told Caroline to drop my charges, too.ผมได้บอกแคโรไลไปแล้วว่า ให้ทิ้งคำฟ้องของผมไป
In any event, we got indictments against the murderers and we're sending deputies across the Tug.เรายื่นคำฟ้องต่อฆาตกรพวกนั้น เราจะส่งผู้ช่วยนายอำเภอไป
I hear Donnelly's already filed the indictment.ฉันได้ยินดอนเนลลี่ยื่นคำฟ้องแล้ว
And the A.G. knows damn well the indictment won't stick.เอจีรู้ดีว่า คำฟ้องใช้ไม่ได้
The indictment hearing starts tomorrow.จะมีการพิจารณาคำฟ้องในวันพรุ่งนี้
Well, as long as you got your complaint filed, they can't fire you.ถ้านายยังส่งคำฟ้องได้ พวกเขาก็ไล่นายออกไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำฟ้อง
Back to top