ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาดหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาดหมาย*, -คาดหมาย-

คาดหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดหมาย (v.) expect See also: guess, anticipate Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
expect(อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์., See also: expectable adj. expectably adv.
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)
English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contingencyเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (โดยมิได้คาดหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancyภาวะคาดหมาย, ความหวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expected value] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life expectancyความคาดหมายการคงชีพ [ดู expectation of life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Life expectancyการคาดหมายคงชีพ [TU Subject Heading]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticipations (n.) ความคาดหมาย See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง Syn. hope, outlook
crop out (phrv.) เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้ Syn. crop up
crop up (phrv.) เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้ Syn. crop out
expectancy (n.) ความคาดหมาย See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง Syn. anticipations, hope, outlook
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have always exceeded everyone's expectations. And this?เธฮดีเกินที่ทุกคน คาดหมาย และนี่
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย
My presence in this timeline has been anticipated.ตอนนี้กำหนดการ ได้ถูกคาดหมายไว้ ล่วงหน้าแล้ว
Japan has undertaken a surprise offense...ญี่ปุ่นต้องรับมือกับการโจมตี ที่ไม่ได้คาดหมาย..
The system will pay for itself within three years according to our predictions.ระบบจะให้ผลคุ้มค่าภายใน 3 ปี ตามที่เราคาดหมาย
Look, I'm sorry. This went on a little longer than I anticipated.ดู, ผมเสียใจ ที่มันมีอยู่ เล็กๆ นานมาแล้วเหนือการคาดหมาย
This is surreal.นี่มันเกินความคาดหมาย
It's not over yet. Thanks to you, yesterday didn't go as I had plannedมันยังไม่จบ ที่ขอบคุณไปเมื่อวานก็ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของฉันแต่แรกอยู่แล้ว
There are many things ahead which you were never expected.คุณมีสิ่งที่ล้ำหน้าสิ่งต่างๆมากมาย จนไม่มีทางคาดหมายได้
There are incredible security measures in place.การตรวจสอบความปลอดภัยนั้น เกินความคาดหมาย
Something unexpected has happened.มีบางอย่างที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้น
That was a little unexpected.นั่นค่อนข้างจะเหนือความคาดหมาย
And the crowd rises in anticipation!และฝูงชนที่เพิ่มขึ้น ในความคาดหมาย!
That man, Peter Petrelli, he's gonna be responsible for all this.แม่จำเราได้? ใช่,ลูกเป็นลูกสาวที่ถูกคาดหมาย ว่าจะมาจัดโต๊ะอาหารเย็น
Larger, unexpected fireworks at the trial of Dr. Sara Tancredi in Chicago today.พลุแสดงความยินดีอันไม่คาดหมายในการพิจารณาคดี ของ ด๊อกเตอร์เทรนเครดีในชิคาโก้วันนี้
Most unfortunate. This is a very unexpected turn of events.น่าเสียใจที่สุด นี่เป็นเหตุการณ์ที่พลิกความคาดหมายของเราอย่างมาก
I grieve equally for every family that has been visited with the same... unimaginable news that we have received today.ผมขอแสดงความเสียใจไปยังทุกๆครอบครัว ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ ที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนแบบนี้ เหมือนที่เราได้รับวันนี้
Plans to bring you hope and a future."เพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้า"
Eleanor, over dinner, you mentioned your fondness for Cyndi Lauper.เอลานอร์ ดินเนอร์มันเหนือความคาดหมายมาก ที่คุณกล่าวถึงความชอบของคุณต่อ ซินดี้ ลอเปอร์
Our methods may lack imagination, but they're very effective especially over a long period of time.การกระทำของพวกเราน่ะ เกินความคาดหมายเสมอ แต่มันจะมีผลกระทบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระยะยาว
Looks like it's bros before hos for little j.ดูเหมือน มันจะเกินความคาดหมายนะ ลิตเติ้ล เจ.
I have high hopes for it.ฉันมีความคาดหมายสูงในเรื่องนั้น
Russell, for Assisting the Elderly and for performing above and beyond the call of duty,รัสเซลล์ สำหรับการช่วยเหลือคนชรา ที่ทำได้เกินความคาดหมายด้วยซ้ำ
Because in order to build our nation we must all exceed our own expectations.เพราะในการที่เราจะสร้างชาติได้นั้น.. เราจะต้องทำให้ได้.. เกินความคาดหมายของตัวเอง
Madiba, we have already exceeded all expectations, on and off the field.มาดิบา.. เราทำได้เกินความคาดหมาย เกินคาดหวัง.. ทั้งในและนอกสนามแล้วนะ
Your predictions haven't exactly panned out, have they, doctor?ความคาดหมายของคุณ มันไม่เป็นตามที่หวัง ได้รึยัง ดอกเตอร์?
My apologies to the H.R. department.ตามความคาดหมาย เอาล่ะ
I want a 'one on one' with your leader.ตามที่คาดหมายจาก ซูซูรัน.
The C.D.C. wasn't expecting me for three months.เดอะ ซีดีซี ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของผมมากว่า3 เดือน
Men in my employ, Bagwell... anticipate.ลูกน้องฉันทุกคน แบคเวล ความคาดหมาย ก็คือ
Look, I know this wasn't planned, but we... we can do this.ฟังนะ ผมรู้ว่านี่เหนือความคาดหมายของเรา แต่เรา... เราทำได้
However, Professor Slughorn is perfectly happy to accept N.E.W.T. s students with "Exceeds Expectations."แต่ว่า ศ.สลักฮอร์น ยินดีเต็มที่ ที่จะรับนักเรียน ส.พ.บ.ส. ที่ได้ "เกินความคาดหมาย"
This is beyond anything I imagined.มันเลวร้าย เกินความคาดหมาย
I don't know what you think I can do, sir.ผมไม่รู้ว่าคุณ คาดหมายให้ผมทำอะไร
You have surpassed the expectations of your instructors.ปัญญาเธอเป็นเลิศเหนือความคาดหมายของบรรดาอาจารย์
Look, you say he's from the future and knows what's gonna happen... then the logical thing is to be unpredictable.ถ้าคุณว่าเขามาจากอนาคต ก็ต้องรู้สิว่าจะเกิดอะไรขึ้น งั้นที่เข้าท่าก็คือ ต้องทำเหนือความคาดหมาย
So, the Tenth Angel is the strongest rejection-type. Its destructive power is unbelievable.พลังการทำลายของเทวฑูตตัวทีสิบเกินความคาดหมายไปแล้ว
Introducing Fighting Dragon Liang and the surprising finalist, Dre Parker.คู่ถัดไป ขอแนะนำ เลียงนักสู้มังกร และคนที่เราไม่ได้คาดหมาย เดร์ ปาร์คเกอร์
This will be over soon enough.นี้คือปัญหาที่อยู่เหนือความคาดหมายของเรา
And, son, every life can expect a visit from the vis major.และลูกพ่อ ทุกชีวิตควรคาดหมาย รับมือกับเหตุสุดวิสัยเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาดหมาย
Back to top