ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คาดการณ์ล่วงหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คาดการณ์ล่วงหน้า*, -คาดการณ์ล่วงหน้า-

คาดการณ์ล่วงหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดการณ์ล่วงหน้า (v.) predict See also: foresee, forecast, foretell
English-Thai: HOPE Dictionary
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
soothsayer(ซูธ'เซเออะ) n. ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์., Syn. prophet
English-Thai: Nontri Dictionary
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was so out of the blue.นั่นมันช่าง เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
Always a relief to say that and actually mean it.เห็นได้อย่างชัดเจน ผมคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตไม่ได้
Not everyone has the foresight to die in front of a camera.ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้นะ/N เพื่อที่จะตายต่อหน้ากล้อง
Yes. You should've anticipated it, right?ใช่ นายคงคาดการณ์ล่วงหน้ามันไว้ถูกไหม
Every time I've gone up against Regina, she's seen it coming, and I've lost.ทุกๆ ครั้งที่ชั้นต่อต้านเรจิน่า เธอคาดการณ์ล่วงหน้าได้และฉันแพ้
Since the job that we do is weather forecast,เนื่องจากงานที่เราทำคือการคาดการณ์ล่วงหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คาดการณ์ล่วงหน้า
Back to top