ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คัมภีร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คัมภีร์*, -คัมภีร์-

คัมภีร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัมภีร์ (n.) scripture See also: bible, treatise, textbook Syn. ตำรา, หนังสือ, คู่มือ
คัมภีร์ปฐมสมโพธิ (n.) life of the Buddha See also: name of a treatise on the Buddha´s life
คัมภีร์พยากรณ์ (n.) fortune-telling See also: prediction, prophecy, forecast
คัมภีร์ไบเบิล (n.) Bible Syn. ไบเบิล
English-Thai: HOPE Dictionary
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amos(เอ' มอส) n. ผู้เผยแพร่ศาสนา, บทหนังสือในพระคัมภีร์ (a minor Prophet)
antediluvian(แอนทีดิล' ลุเวียน) adj. ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) , โบราณ.
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
bible(ไบ'เบิล) n. พระคัมภีร์ไบเบิล, See also: bible n. คัมภีร์ biblical adj. -Conf. bibles
biblical(บิบ'บิเคิล) adj. เกี่ยวกับคัมภีร์ศาสนาคริสต์, Syn. biblical
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
christian sciencen. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
christianism(คริส'ชันมิสซึม) n. พระคัมภีร์และพิธีของคริสต์ศาสนิกชน
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
good bookพระคัมภีร์ไปเบิล
hebrews(ฮี'บรูซ) n. หนังสือเล่มหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล
holy scriptureพระคัมภีร์ไบเบิล
holy writพระคัมภีร์ไบเบิล
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว,ชาวอิสราเอล,ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.
koran(โคราน',-แรน',คอ'ราน) n. พระคัมภีร์โบราณของอิสลาม
lamentationsn. ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. wailling
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
new testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหม่ที่ประกอบด้วย Gospels,Acts of the Apostles,Epistles,Revelation of St. John the Divine
noah(โน'อะ) n. โนอาผู้สร้างเรือใหญ่บรรทุกครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดเพื่อหนีน้ำท่วมโลก (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
old testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าหรือเล่มต้นของคริสต์ศาสนา
oracle(ออ'ระเคิล) n. เทพยากรณ์,คำพยากรณ์,สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์, See also: oracles พระคัมภีร์ไบเบิล,ผู้ทำนายที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. sage
preparation(เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)
sabbatical yearn. ปีที่เว้นจากการสอนหนังสือ (ในโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย) ,ปีถือศีลตลอดปีของทุก ๆ เจ็ดปีในหมู่ชาวยิวโดยไม่มีการใช้แรงงานทางเกษตร (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
samson(แซม'เซิน) n. ชาวยิวผู้มีกำลังมหาศาล (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ผู้มีกำลังมหาศาล
scriptural(สคริพ'เชอเริล) adj. เกี่ยวกับคัมภีร์,เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล,เกี่ยวกับการเขียน.
scripture(สคริพ'เชอะ) n. พระคัมภีร์ไบเบิล,หนังสือ,บทประพันธ์,ข้อความจากพระคัมภีร์, Syn. Holy Scripture
seraph(เซอ'รัฟ) n. ทูตสวรรค์ที่มี6ปีกที่บินอยู่เหนือบัลลังก์ของพระเจ้า (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ทูตสวรรค์ชั้นสูงสุด pl. saraphs,seraphim
talmud(ทาล'มุด,แทล'มุด) n. คัมภีร์หรือธรรมนูญโบราณของยิว, See also: Talmudic adj. Talmudical adj. Talmudism n.
testament(เทส'ทะเมินทฺ) n. พินัยกรรม,หนังสือพระคัมภีร์, See also: testamentary adj.
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
English-Thai: Nontri Dictionary
Bible(n) คัมภีร์ไบเบิล,พระคริสต์ธรรม
Biblical(adj) เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
breviary(n) คัมภีร์พระคริสต์
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
Koran(n) คัมภีร์โกหร่าน
scriptural(adj) เกี่ยวกับคัมภีร์
scripture(n) คัมภีร์
Testament(n) พระคัมภีร์ไบเบิล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sacred booksคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Biblical teachingการสอนจากพระคัมภีร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Old Testament (n.) คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
Veda (n.) คัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู
Talmud (n.) คัมภีร์โบราณของยิว
Bible (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ล See also: คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ Syn. Holy Writ
Holy Writ (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ล See also: คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
Scripture (n.) คัมภีร์ไบเบิล See also: คัมภีร์ของคริสตศาสนา
Authorized Version (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. King James Version
King James Bible (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. King James Version, Authorized Version
King James Version (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. Authorized Version
Vulgate (n.) คัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
biblical (adj.) เกี่ยวกับหรือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
Cain (n.) ลูกชายของอดัมและอีฟ (ในคัมภีร์ไบเบิ้ล)
canticle (n.) เพลงทางศาสนาสั้นๆ เนื้อร้องนำมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล
evangel (n.) เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น) Syn. gospel
evangel (n.) เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล Syn. gospel
evangelic (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนิกชนนิกายโปรแตสแตนท์ที่เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้พ้นจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู Syn. evangelical
evangelic (adj.) เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุด ในคัมภีร์ไบเบิล )ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุคและจอห์น) Syn. evangelical
evangelical (adj.) เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น) Syn. evangelic
evangelical (adj.) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ที่ศาสนิกชนของนิกายนี้เชื่อ ถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้รอดจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู Syn. evangelic
Eve (n.) ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because of a sutra, three people died.เพราะ คัมภีร์ คนสามคนต้องตาย
In the box is the key to every object, scroll, spell ever collected for thousands of years under one roof.ในกล่องมีกุญแจที่สามารถไขได้ทุกอย่าง คัมภีร์ คาถาที่เก็บไว้หลายพันปี อยู่ในที่เดียวกัน
Those books are far too advanced for anyone other than the Sorcerer Supreme.คัมภีร์กลุ่มนี้ล้ำลึกเกิน กับผู้ไม่ใช่ขั้นมหาจอมเวทย์
"The 20-Cent Kung Fu Manual."คัมภีร์กังฟู ราคา 20 เซน
The Koran... chapter 66 verse 6.คัมภีร์กุรอ่าน บทที่ 66 บรรทัดที่ 6
Ohh, shit!คัมภีร์กุรอ่านอยู่ไหนล่ะ
Where's your Koran now?คัมภีร์กุรอ่านอยู่ไหนล่ะ
There is no place in the Koran for the murder of innocent people and suicide.คัมภีร์กุรอ่านไม่สนับสนุนให้คน ฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือตัวเองหรอก
The apocalypse began in what is now Siberia with volcanic eruptions on a scale unlike anything in human experience.คัมภีร์ของศาสนาคริสต์เริ่มต้นขึ้น ในตอนนี้คืออะไรไซบีเรีย ที่มีการปะทุของภูเขาไฟ ในระดับที่แตกต่างจากสิ่งที่ ในประสบการณ์ของมนุษย์
This is a scroll from the Great Library.คัมภีร์จากหอคำภีร์ใหญ่ม้วนนี้.
Book of the Dead, Chapter 30B.คัมภีร์มรณะ บทที่ 30B
The scroll has given him power!คัมภีร์มอบพลังแก่มัน
So the Buddha Sutra is good, great and amazing!คัมภีร์ยูไลนั้นสุดยอดหาสิ่งใดเปรียบ
I - Ching. Journey Without Goal.คัมภีร์อี้จิง ตามรอยพระอรหันต์
Of the witch's spell book.คัมภีร์ฺคำสาป ของแม่มด
All right, well, there has to be something in the grimoire to help us translate that chant.คัมภีร์เวทมนตร์ทำให้เรารู้ความหมายของเสียงร้องพวกนั้น
So the grimoire, thatas emily's, right?คัมภีร์เวทมนต์ มันเป็นของเอ็มมิลี่สินะ
The Knight family Bible in Newt Knight's own hand.คัมภีร์ไบเบิลของครอบครัวไนท์ เล่มที่อยู่ในมือของนิวท์ ไนท์เอง
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค
How's that scripture go, Jasper?คัมภีร์ไบเบิลว่ายังไงนะ แจสเปอร์
Your Bible solves this problem by introducing the concept of Heaven.คัมภีร์ไบเบิ้ลแก้ปัญหานี้ได้ โดยการให้มโนภาพเกี่ยวกับสวรรค์
The Gutenberg Bible.คัมภีร์ไบเบิ้ลแห่งกูเตนเบิร์ก
The Vampire Bible.คัมภีร์ไบเบิลแห่งแวมไพร์
The Bible doesn't recognize divorce, Britta!คัมภีร์ไบเบิ้ลไม่ยอมรับการหย่าร้าง บริตต้า!
I shall now read from the books of Matthew, Mark, Luke and duck!พ่อจะอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว มาระโก ลูกา ...และหมอบ
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์
If I meant "waste," I would have written, "Thou shalt not waste."ถ้าผมหมายถึงการเสียไป ผมคงจะเขียนคัมภีร์ว่า "คนเราไม่ควรจะเสียกันไป"
Yeah. In Bible Comics, they had a picture of him last week.ในการ์ตูนคัมภีร์มีภาพท่าน เมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะ
I know his word through the scriptures.ผมได้รับคำพูดของท่านผ่านคัมภีร์
Because the Bible tells us:เพราะว่าคัมภีร์บอกเราว่า
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า.
Master, why don't you snatch The Art of Jade Maiden back?อาจารย์, ทำไมท่านไม่ไปทวงคัมภีร์สาวหยกคืนมา?
The Bible says, "In the midst of life we are in death."พระคัมภีร์กล่าวว่า "ตราบที่ยังมีชีวิต เราอยู่ในความตาย"
You put these two down to their scriptures.คุณให้ทั้งสองคนนี้ อ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
You read the Bible, Ringo?คุณอ่านพระคัมภีร์ริงโก้ส์?
Discipline and the Bible.ระเบียบวินัยและพระคัมภีร์
Move out of the cage, go left. Pick up your clothes and Bible.ย้ายออกจากกรงไปทางซ้าย เลือกซื้อเสื้อผ้าและพระคัมภีร์ของคุณ
The Talmud tells us it began 2,000 years ago, when the Romans destroyed the second temple.พระคัมภีร์บอกเรา มันเริ่มต้นเมื่อสองพันปีมาแล้ว เมื่อพวกโรมันเข้าทำลายมหาวิหารที่สอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คัมภีร์
Back to top