ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คัดหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คัดหา*, -คัดหา-

คัดหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัดหา (v.) pick and choose See also: select, cull, choose Syn. เสาะหา, เลือกหา, เลือกสรร
คัดหางเสือ (v.) steer See also: take the helm/tiller, control, conduct Syn. คัดจังกูด, คัดฉาก, คัดท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's make the list quickly and find out who her mother is.รีบคัดหาชื่อแม่เธอเร็วเข้าเถอะ
That's a steer with six teats and no oink.นั่นมันคัดหางเสือตั้งหกจุกและไม่มีโอนิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คัดหา
Back to top