ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่เสมอภาค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่เสมอภาค*, -ความไม่เสมอภาค-

ความไม่เสมอภาค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่เสมอภาค (n.) inequality See also: unfairness Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน Ops. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice
English-Thai: Nontri Dictionary
imparity(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม,การขาดดุล
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inequality (n.) ความไม่เสมอภาค See also: ความไม่สมดุล, ความแตกต่างกัน Syn. inequality, injustice Ops. justice
inequity (n.) ความไม่เสมอภาค See also: ความอยุติธรรม Syn. injustice, unfairness Ops. justice, equity, fairness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a scathing indictment of societal inequity as seen through the lens of the working poor.มันกล่าวถึงความรุนแรงและ ความไม่เสมอภาคทางสังคม เท่าที่เห็นผ่านเล็นส์ของ การทำงานที่ไม่ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่เสมอภาค
Back to top