ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความโง่เง่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความโง่เง่า*, -ความโง่เง่า-

ความโง่เง่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความโง่เง่า (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่, ความโง่เขลา Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
tommyrot(ทอม'มีรอท) n. ความเหลวไหล,ความโง่เง่า, Syn. nonsense,utter foolishness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crassitude (n.) ความโง่เง่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is this foolishness?ความโง่เง่านี่คืออะไร?
A classic fool.ความโง่เง่าแสนคลาสสิค
You eat some razor blades or glass in something they give you what are you dead of?มันอาจสับใบมีดโกน ใส่ในของที่ให้เรากิน จะตายเปล่า ด้วยความโง่เง่า
Please tell me that's not our idiot.ได้โปรด บอกเราทีว่านั่นไม่ใช่ความโง่เง่าของเรา
But we also don't think he should be thrown out on stupidity alone.แต่เราไม่คิดว่าเขาควรถูกขับไล่ เพียงเพราะความโง่เง่า
All this time, I let my own stupid ignorance stand in the way.ที่ผ่านมา ฉันปล่อยให้ ความโง่เง่าของตัวเองบังตา
Well, darkness is the absence of light, and the stupidity in that instance was the absence of me.อืม ความมืดคือการขาดแสงสว่าง ความโง่เง่าคือการไม่มีฉันอยู่ด้วย
So you're saying that love is foolish and illogical.งั้นคุณกำลังจะพูดว่า ความรักคือความโง่เง่า และไร้ซึ่งเหตุผล
You can't punch the gay out of me any more than I can punch the ignoramus out of you.นายไม่สามารถพรากความเป็นเกย์ไปจากฉันได้ ก็เหมือนที่ฉันไม่สามารถพรากความโง่เง่าออกจากนายได้ไง
Why are you complaining to me about your stupidness?ทำไมคุณต้องมาต่อว่าผมเรื่องความโง่เง่าของคุณ ผมให้โอกาสคุณแล้วถึง 2 ครั้ง
Let's hope that your ststupidity is due to your yout.หวังว่าความโง่เง่าของนาย นั้นคงมาจากความเป็นหนุ่ม
Before your greed and stupidity ruin us both.ก่อนที่ความโลภ \กับความโง่เง่าของเจ้าจะทำลายเราทั้งคู่
Enough of this foolishness.พอซะทีสำหรับความโง่เง่า
Are you responsible for this idiocy? She's having trouble accepting my decision.คุณจะรับผิดชอบต่อ ความโง่เง่านี้งั้นหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความโง่เง่า
Back to top