ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแพ้พ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแพ้พ่าย*, -ความแพ้พ่าย-

ความแพ้พ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแพ้พ่าย (n.) defeat See also: beating Syn. ความปราชัย Ops. การชนะ
ความแพ้พ่าย (n.) defeat See also: vanquishment, rout Syn. ความพ่ายแพ้ Ops. ชัยชนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแพ้พ่าย
Back to top