ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแน่ชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแน่ชัด*, -ความแน่ชัด-

ความแน่ชัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่ชัด (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
English-Thai: HOPE Dictionary
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
English-Thai: Nontri Dictionary
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're just going to take blood samples of all the residents to clarify things.พวกเขาจะเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือด ของพวกเราไปตรวจสอบเพื่อความแน่ชัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแน่ชัด
Back to top