ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเห็นแก่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเห็นแก่ได้*, -ความเห็นแก่ได้-

ความเห็นแก่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเห็นแก่ได้ (n.) exploitation See also: profit, benefit, advantage, selfishness Syn. ความเห็นแก่ตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเห็นแก่ได้
Back to top