ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเสื่อมโทรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเสื่อมโทรม*, -ความเสื่อมโทรม-

ความเสื่อมโทรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสื่อมโทรม (n.) decadence See also: rotten, deterioration Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
English-Thai: Nontri Dictionary
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
degeneracy(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อมทราม,ความเสื่อม
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decadence (n.) ความเสื่อมโทรม See also: ภาวะเสื่อมโทรม, การเสื่อมลง, ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การเลวลง Syn. decay, decline, degeneracy, deterioration, immorality
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In depravity upon depravity, the King... what's this about?ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา... มันคืออะไร
In depravity upon depravity, the King...ในความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง พระราชา...
Lost to the world of degenerate, stoned no-hopers.หายไปในโลกแห่งความเสื่อมโทรมและสิ้นหวัง
We've been diving for over 35 years, and you could go back to the same dive spot year after year and literally see the degradation of the oceans before your very eyes.พวกเราดำน้ำกันมาแล้วกว่า 35 ปี และคุณก็สามารถกลับไป ดำน้ำที่จุดเดิมปีแล้วปีเล่า และก็เห็นได้ชัดว่ามีความเสื่อมโทรม ในมหาสมุทรหลายแห่ง
In women and decadence, right?ในเรื่องผู้หญิงและความเสื่อมโทรมซะเลยล่ะ ว่ามั๊ย?
It's the end, baby. that's what decadence is for.มันคือจุดจบ มันถึงมีความเสื่อมโทรมไงล่ะ
Caitlin has the DNA that we pulled off of the arrows that killed Sara, but the STR markers are degraded, so it's taking a little bit longer.เคทลินมีดีเอ็นเอที่เราเอาออกมาจากลูกธนู ที่ฆ่าซาร่า แต่เครื่องหมาย STR มีความเสื่อมโทรม มันเลยต้องใช้เวลานานกว่านี้
You'll probably need to bring Why's that?พร้อมกับความเสื่อมโทรม เสื่อมทราม และ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเสื่อมโทรม
Back to top