ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเสียดาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเสียดาย*, -ความเสียดาย-

ความเสียดาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสียดาย (n.) regret See also: remorse, sorrow
ความเสียดาย (n.) regret See also: (a) shame, (a) pity
English-Thai: HOPE Dictionary
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pity (n.) ความเสียดาย See also: ความอับอาย Syn. shame
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pity of Bilbo may rule the fate of many.ความเสียดายของบิลโล อาจจะชี้ขาดชะตาของใครอีกมาก
It's not the time for me to fantasize about being with the Prince or sigh with regret.ไม่ใช่เวลาที่ข้าจะมารำลึกนึกถึงการได้อยู่กับองค์ชาย หรือถอนหายใจด้วยความเสียดาย
It is the regret and sighs quietly left behind by the players... as always...ก็คือความเศร้าและความเสียดายที่เหล่านักเบสบอลทิ้งไว้ งดงามเหมือนเคยเลยนะ...
You will have plenty of regrets to dwell on.แม่อาจต้องมีความเสียดายมากพอให้กังวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเสียดาย
Back to top