ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเสมอภาค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเสมอภาค*, -ความเสมอภาค-

ความเสมอภาค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสมอภาค (n.) equality See also: balance, equation, equivalence, equity Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน
English-Thai: HOPE Dictionary
democracy(ดิมอค'ระซี) n. ประชาธิปไตย,ความเสมอภาคของสังคม
democratic(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
egalitarian(อิแกลลิแทร์'เรียน) adj. เกี่ยวกับความเสมอภาคของมวลมนุษย์ -n. ผู้ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน., See also: egalitarianism n. ดูegalitarian
egalite(เอกะลีเท') n.,Fr. ความเสมอภาค
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค,, Syn. parity
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
imparity(อิมแพ'ริที) n. การขาดความเสมอภาค,ความไม่เท่ากัน, Syn. inequality
omniparity(ออมนิแพ'ริที) n. ความเสมอภาคทุกสิ่งทุกอย่าง
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
English-Thai: Nontri Dictionary
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equalityความเสมอภาค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imparity (n.) การขาดความเสมอภาค See also: ความไม่เท่ากัน, ความไม่สมดุล Syn. disparity, inequality Ops. equality, parity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Up there singing about empowerment and inclusion, telling everyone it's okay to be exactly the person you are.ร้องเพลงเรื่อง ความเสมอภาค บอกทุกคนให้เป็น ตัวของตัวเอง
"Equality may perhaps be a right, but no power on earth can ever turn it into a fact."ความเสมอภาค บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่มีพลังอำนาจใดในโลกที่สามารถ เปลี่ยนมันให้เป็นความจริง
All this stuff about making everything equal.ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ/การทำให้เกิดความเสมอภาคกัน
Because these people hold the mistaken belief that we're all equal.เพราะว่าทุกคน ยึดถือความเชื่อผิดๆ อย่างนั้นพวกเราต้องมีความเสมอภาค
This is no democracy. Make the run or you are fired.นี่ไม่ใช่เรื่องความเสมอภาค ไปส่งซะไม่งั้นโดนไล่ออก
Egalitarianism I believe is the word. Huh?"ความเสมอภาค" ฉันคิดว่าเป็นคำนี้ ใช่มั้ย?
You talk about equality.คุณพูดเรื่องความเสมอภาค
It's gonna be a new era of sunlight and fairness.มันจะเป็นยุคสมัยใหม่แห่งแสงสว่างและความเสมอภาค
So... a new era of sunlight and fairness?แล้ว ... ยุคสมัยใหม่แห่งแสงสว่างและความเสมอภาค
Taking sex out of that equation made me relate to people in a totally different way.การไม่มีเซ็กส์ นั่นคือความเสมอภาค ที่ทำให้ฉันสัมพันธ์กับคนอื่น ได้อย่างเท่าเทียมกัน
Well, it's all right. Now that I'm an egalitarian,ก็ได้ ตอนนี้ฉันยึดหลักความเสมอภาค
I gotta go see a woman about the female equivalent of a horse.ฉันขอตัวไปคุยกับผู้หญิงซักคน เรื่องความเสมอภาคสตรีของม้าก่อนนะ
Well, you, too. Hey! I am trying to salvage the future of equality for vampires in this country after Russell Edgington butchered a man on television, and you send Eric Northman after Wiccans?ได้ เธอด้วย ฉันกำลังพยายามกอบกู้อนาคตของความเสมอภาค ของแวมไพร์ในประเทศนี้อยู่นะ
It's unlikely that our people would enjoy freedom, equality and fraternity.ไม่มีทั้งเสรีภาพความเสมอภาค เเละภราดรภาพ ใช่
First you act like it's the equivalent of volunteering to be waterboarded and now you're supporting it?ตอนแรกเธอทำ ราวกับว่ามันคือความเสมอภาค ในการสมัคร เป็น waterboard และตอนนี้ เธอสนับสนุนมันรึ?
I want to still sell, but as a democrat I'll go with the popular vote.ฉันยังอยากขายนะ แต่เพื่อความเสมอภาค เราจะเลือกผลโหวตที่มากที่สุด
But you gave me some very good advice recently on the importance of equality in a relationship.แต่เมื่อเร็วๆนี้ พ่อให้คำแนะนำบางอย่างที่ดีมาก เรื่องความสำคัญ ของความเสมอภาคในความสัมพันธ์
This is about balance.สิ่งนี้คือความเสมอภาค
Hector's political party stresses socioeconomic equality for all.พรรคการเมืองของเฮคเตอร์ เน้นความเสมอภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ
That's 'cause I believe in marriage equalityนั่นเพราะหนูเชื่อเรื่อง ความเสมอภาคในการสมรส
But blood must sometimes be shed to obtain it on equable and lasting terms."แต่บางครั้งก็ต้อง หลั่งเลือด เพื่อให้ได้ซึ่ง ความเสมอภาคสืบไป
She is the equivalent of a human female in her late 80s.เธอคือความเสมอภาคกันของมนุษย์ผู้หญิงในช่วยปลางปี 80
You're wondering why you can't look inside my head.โดนใจมาก ความเสมอภาคทางศรัทธา
Pension reform, and wage equality. Listen to the people,ปฏิรูปเงินบำนาญ และความเสมอภาคของค่าจ้าง รับฟังประชาชน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเสมอภาค
Back to top