ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเพียรพยายาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเพียรพยายาม*, -ความเพียรพยายาม-

ความเพียรพยายาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเพียรพยายาม (n.) attempt See also: endeavor, try Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ Ops. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industryอุตสาหกรรม, ความเพียรพยายาม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Also, the investigation up to now could go up in smoke.และความเพียรพยายาม ในการสอบสวนตอนนี้ก็จะสูญสิ้นไป
But influence is largely a matter of patience, I have found.แต่เส้นสายนั้นช่างกว้างขวาง ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างสูง ซึ่งข้าเคยเจอมากับตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเพียรพยายาม
Back to top