ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเชื่อถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเชื่อถือ*, -ความเชื่อถือ-

ความเชื่อถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเชื่อถือ (n.) believability See also: credence Syn. ความเชื่อ
ความเชื่อถือ (n.) trust See also: faith, credit, reliance Syn. ความนับถือ, ความศรัทธา
ความเชื่อถือได้ (n.) reliability See also: dependability, trustworthiness, trustiness Syn. ความน่าเชื่อถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
credo(ครี'โด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,ข้อบัญญัติ,ความเชื่อถือ, Syn. creed
creed(ครีด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,หลักความเชื่อถือ, See also: creedal ดูcreed, Syn. credo
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage,slur
reliance(รีไล'เอินซฺ) n. ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,สิ่งที่ไว้วางใจ, Syn. confidence
superstition(ซูเพอสทิช'เชิน) n. ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์,ความเชื่อที่ผิด,ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา), Syn. credulity,gullibility,notion
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,ความมั่นใจ,ความหวัง,สิ่งที่ไว้ใจได้,บุคคลที่ไว้ใจได้,บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้,ความรับผิดชอบ,การฝากฝัง,ความพิทักษ์,ความอุปถัมภ์,การปกครอง,สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reliabilityความเชื่อถือได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relianceความไว้ใจ, ความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust๑. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ๒. การรวมกันผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reliabilityความเชื่อถือได้ [TU Subject Heading]
Superstitionความเชื่อถือโชคลาง [TU Subject Heading]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fay (n.) ความเชื่อถือ See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส Syn. faith
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What else are advertising sales based on?ความเชื่อถือต่อโครงการ แล้วอะไรอีก ที่ช่วยในการขายโฆษณา?
Well, nobody gets near the Dowager Empress without convincing Sophie first.เอ่อ ไม่มีใครเข้าเฝ้าราชินีหม้ายโดยปราศจาก ความเชื่อถือของโซฟีก่อน
That has been given with good heart and trust to myself, your humble servant.ที่ได้รับมาด้วยหัวใจอันดีงาม และความเชื่อถือต่อตัวผม ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของพวกท่าน
Men can't be trusted. Stay on your toes.ผู้ชายสามารถเว็บไซต์นั้นทีได้รับความเชื่อถือ อยู่บนเท้าของคุณ
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ...
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้
New evidence now discredits earlier reports...หลักฐานใหม่ตอนนี้ ได้ทำให้รายงานก่อนหน้านี้หมดน่าความเชื่อถือ
In the wrong light, the loss of the Voice of London could be devastating to our credibility.ด้วยความสับสน, เราเพิ่งสูญเสีย เสียงแห่งลอนดอน... ...นี่อาจทำให้เราไม่ได้รับความเชื่อถือ.
I think i've used up my limit of cry wolfs with her.หนูคิดว่ากับเธอโควต้าความเชื่อถือหนูหมดไปแล้ว.
Because our faith has never failed us.เพราะว่าความเชื่อถือของพวกเรา ไม่เคยล้มเหลว
I'm running on a platform of moral, mental, and social advancement through good deeds.เป็นผลกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน หนูต้องรีบไปที่เวทีพูดเกี่ยวกับศีลธรรม,ความเชื่อถือ
I sat back and watched everything I love about this country slowly unravel: faith...ผมอยู่เบื้องหลังและเฝ้าดูทุกอย่าง ผมรักประเทศนี้ ค่อยๆแก้ไข ความเชื่อถือ...
I never miss the obituaries.ให้ความเชื่อถือผมหน่อย ผมไม่เคยพลาดข่าวการตายนะ
You're just another reason for her to not trust the world.คุณแค่มีส่วนสนับสนุนเธอ ทั้งหมดจะไม่ได้รับความเชื่อถือเลย
You don't exactly have a lot of credibility right now.คุณไม่ค่อยเหลือความเชื่อถือแล้วในตอนนี้
You gotta ride the line between believable and- [high-pitched warble, humming] - what are you writing in?นายต้องก้าวผ่านเส้นกั้นระหว่างความเชื่อถือและ... นายกำลังจดไรอ่ะ?
Come on, give her some credit, Nick.ไม่เอาน่า ให้ความเชื่อถือเธอบางสิ นิค
Godfrey was undermining Metropolis' faith in its defenders.กอร์ดฟี่ กำลังทำลายความเชื่อถือของคนที่ปกป้องประชาชน
Yeah, well, you can thank my very convincing facial hair.โอเค คุณสามารถของคุณในความเชื่อถือได้ของผม
Did she lose trust in me because the bead cracked?พอลูกแก้วเสียหาย มันทำให้ฉันหมดความเชื่อถือลงมากเลยเหรอ
Acknowledge the truth.ฉันจะให้ความเชื่อถือต่อเมื่อมันคือสิ่งที่เหมาะสม
You should rather contemplate why our crown prince... cannot even gain a mere councilor's confidence.องค์ชายควรคิดว่าทำไมตำแหน่งรัชทายาทของท่าน... ไม่สามารถได้รับความเชื่อถือจากท่านสมาชิกสภา
I'm about to lose my respect.ฉันกำลังสูญเสียความเชื่อถือของฉัน
No, no, you're giving Michael Buchanan too much credit...ไม่ๆคุณให้ความให้ความเชื่อถือกับ ไมเคิลมากเกินไป เขาซื่อบื้อ
They're make-believe?เขาสร้างความเชื่อถือ?
I never imagined being distrusted by the CIA.ผมไม่เคยคิดว่าจะได้รับความเชื่อถือจากCIA
WE'RE A DEMOCRACY, ACCOUNTABLE TO THE PEOPLE WE'RE TRYING TO DEFEND.ควรให้ความเชื่อถือ แล้วไปแก้ข้อกล่าวหา
Look, if you're willing to discount centuries of Darwinism, that's....รู้มั้ยถ้าเราเต็มใจจะลดความเชื่อถือ ลัทธิดาร์วินไป 300 ปีก็คง...
I lost some credibility after my last book "Foretold Dreadful..ฉันสูญเสียความเชื่อถือเลย จากเล่มก่อน
Look, I know I don't have a lot of credibility with you right now.ฟังนะ, พ่อรู้ว่าพ่อไม่มีความเชื่อถือมากนัก กับลูกในตอนนี้
Well, consider it a show of faith.ผมว่ามันเป้นการแสดงความเชื่อถือ
I just haven't earned their respect.ฉันแค่ไม่ได้รับความเชื่อถือจากพวกเขา
Oh, well, you'll excuse me if I don't put my faith in your amygdala.โอ้ พี่จะต้องให้อภัยฉันแน่ ถ้าฉันไม่มีความเชื่อถือ ในอะมิกดาล่าของพี่น่ะ
Teller was discredited;นั่นทำให้เทลเลอร์ถูกลดความเชื่อถือ;
Chinese fans will have doubt in us.แฟนคลับในจีนจะหมดความเชื่อถือในตัวเรา
I had to, for credibility!ให้แหล่งข้อมูล 2 แห่ง ผมต้องทำเพื่อความเชื่อถือ
Do we know what qualified experts have to say about the psychiatric implications of Mr. Hughes', uh, reclusive behavior?เรารู้หรือเปล่าว่า ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือจะบอกอะไร เกี่ยวกับสถานะทางจิตของคุณฮิวส์
You got to keep bringing 'em stuff, because trust is the most important commodity in this business, all right?นายควรจะคอยนำของไปให้พวกเขา เพราะความเชื่อถือ... คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ ตกลงนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเชื่อถือ
Back to top