ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเจ็บช้ำน้ำใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเจ็บช้ำน้ำใจ*, -ความเจ็บช้ำน้ำใจ-

ความเจ็บช้ำน้ำใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) hurt See also: pan, distress, pang Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) agony See also: anguish, pang Syn. ความเจ็บช้ำ, ความรวดร้าว Ops. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเจ็บช้ำน้ำใจ
Back to top