ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเจ็บช้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเจ็บช้ำ*, -ความเจ็บช้ำ-

ความเจ็บช้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บช้ำ (n.) hurt See also: pan, distress, pang Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) hurt See also: pan, distress, pang Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) agony See also: anguish, pang Syn. ความเจ็บช้ำ, ความรวดร้าว Ops. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't family burdensome and painful to you?ฉันคิดว่าครอบครัวสำหรับนายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ และสร้างความเจ็บช้ำไม่ใช่หรอ?
It doesn't matter if you got nailed in your heart or bruised.มันไม่สำคัญหรอก ถ้าคุณยังยึดติดอยู่ในหัวใจ หรือความเจ็บช้ำ
Kicking me back 60% of this scam is gonna heal a lot of wounds.แบ่งให้ผม 60 เปอร์เซ็นต์ แล้วมันจะรักษาความเจ็บช้ำทั้งหมดของผมได้
There's no way you can go through a trauma like that and not come out of it changed.ไม่มีทางที่คุณจะผ่านความเจ็บช้ำอย่างนั้น และไม่รู้สึกรู้สาอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเจ็บช้ำ
Back to top