ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเขินอาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเขินอาย*, -ความเขินอาย-

ความเขินอาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเขินอาย (n.) bashfulness See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness Syn. ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coyness (n.) ความเขินอาย
pudency (n.) ความขวยเขิน ความเขินอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But mere lounging wasn't enough.ทุกความกลัว. . ความเขินอายของผม.
She only smiles in a chagrined, loving manner... and then presents her mouth for fucking.เธอชอบที่จะยิ้มด้วยความเขินอาย และก็พูดออกมาเป็นคำด่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเขินอาย
Back to top