ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอัปยศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอัปยศ*, -ความอัปยศ-

ความอัปยศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอัปยศ (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
humiliation(ฮิวมิลลีเอ'เชิน) n. การทำให้ขายหน้า,ความอัปยศอดสู
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
stigma(สทิก'มะ) n.ความอัปยศอดสู,มลทิน,รอยด่างพร้อย,ตราพิมพ์,ตราหน้า,ตรานาบ,แผลเป็น,แต้ม,จุด,ตาของสัตว์เซลล์เดียวจำพวกโปรโตซัว,ทางเข้าระบบหายใจของแมลง,ส่วนของเกสรตัวเมียที่รับละอองเกสร pl. stigmata,stigmas
English-Thai: Nontri Dictionary
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
opprobrium(n) ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
stigma(n) จุด,ปาน,มลทิน,แผลเป็น,ความอัปยศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ignominy (n.) ความอัปยศ See also: ความอับอาย, ความเสื่อมเสีย Syn. disgrace, dishonor Ops. grace, honor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shame. You were so close, too.ความอัปยศ คุณถูกปิดเพื่อให้ได้เช่นกัน
Shame. I wanted to know what was gonna happen in there. I swear we had this.ความอัปยศ ผมอยากจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในนั้น ฉันสาบานที่เรามีนี้
Humiliating myself in front of my boyfriend, not having any food to eat, or not having any power until tomorrow because all the fuses are blown?ความอัปยศของฉันต่อหน้าแฟนตัวเอง ไม่มีอาหารให้กิน ไม่มีแรงจนถึงวันพรุ่งนี้
My shame and regret is that I failed to do so before it arrived in my own court.ความอัปยศของฉันและความเสียใจ คือว่าผมล้มเหลวที่จะทำเช่นนั้น ก่อนที่จะมาถึง ในศาลของตัวเอง
The shame would eat away at your guts.ความอัปยศจะกลินกิน ความกล้าของนาย
Shame to be inside.ความอัปยศที่จะเป็นภายใน
A humiliation like this will leave a deep lasting scar.ความอัปยศอดสู จะทิ้งรอยแผลเป็นลึกทีเดียว
The only shame is to pretend that we have all the answers.ความอัปยศเดียวคือการ หลอกว่าเรามีคำตอบทั้งหมด
All the humiliation and difficulties you experienced will be over soon.ความอัปยศและความยากลำบากที่พระองค์ได้รับ จะยุติลงในไม่ช้านี้พะย่ะค่ะ
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
Humiliations galore.เป็นความอัปยศอดสูอย่างมหาศาลเลยล่ะ!
That was a bloody disgrace, them shooting you.นั่นคือความอัปยศอดสูคราบเลือด พวกเขายิงคุณ
Gee, Red, it was a terrible shame about your horse coming in last, an' all.Gee, แดง, มันเป็นความอัปยศที่น่ากลัวเกี่ยวกับม้าของคุณมาก่อน 'ทุก
You are a disgrace to your phylum, class, order, genus and species! - Say it in English!นายคือความอัปยศของชนิด จำพวก ประเภทและสายพันธุ์!
But how could we dishonor...แต่เราจะทำความอัปยศ...
Men worthy of serving in this army, or an embarrassment that history and time will eventually forget.ว่าคุณเป็นบุคคลที่คู่ควรกับกองทัพ.. หรือเป็นความอัปยศ.. ที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ยังไม่อยากจะจารึก
I am unable to deal with this humiliation any longer.หม่อมฉันไม่สามารถเผชิญหน้ากับความอัปยศได้อีกต่อไป
The reason you got all the humiliation from Dae-So over the years was because you had a plan to save the refugees.เหตุผลที่ท่านต้องทนความอัปยศจากองค์ชายแดโซมาเป็นปีๆ เพราะท่านมีแผนที่จะชาวยเหลือผู้อพยพ
And I know what I've created,and that's the real humiliation.ฉันรู้จักคนที่ฉันให้กำเนิด และรู้ว่าเธอคือความอัปยศ
If he returns to America, a life of shame.ถ้าเขากลับไปอเมริกา ชีวิตของความอัปยศ
It's a momentary embarrassment you're just gonna have to live with;มันคือความอัปยศ คุณก็แค่\ ต้องดำเนินชีวิตต่อไป
We're a damn disgrace.ทีมเราคือความอัปยศจริงๆ!
In between there's only dishonour.และตรงกลางระหว่างนั้นก็คือ.. ความอัปยศ..
Do you think, I don't know that we can't win this war like that?คิดว่าฉันไม่รู้เหรอ.. ว่าสงครามเอาชนะความอัปยศไม่ได้?
Then the Wolves' unprecedented losing streak, which every week brings me a new humiliation.จากนั้นหมาป่าจอมล่า/ คราวโชคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขอให้มาสู่ผมทุกอาทิตย์/ ความอัปยศอดสูใหม่
Some sort of professional humiliation,เกี่ยวกับความอัปยศอดสู
As we await an official announcement from the Vatican spokesman as to the exact nature of the threat and whether or not they are treating it as a credible danger...Dara มาหลังจากฉัน จะไม่ได้ที่นี่. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าเธอโดยการทรมาน. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าไม่มีเหตุผล.
He brings nothing but shame on our house!มันเอาแต่ความอัปยศมาในบ้าน
You know, it's a shame, 'cause I love that guy like a brother.คุณจะรู้ว่ามันเป็นความอัปยศ, 'ทำให้ฉันรักคนที่แต่งตัวประหลาดเหมือนพี่ชายที่
The trigger event is usually some kind of perceived humiliation.ตัวจุดชนวนเหตุการณ์โดยปกติ มันจะเป็นประเภทการรับรู้ถึงความอัปยศอดสู
Saved you from disgrace and imprisonment.ปกป้องคุณจากความอัปยศอดสูและคุก
He thought the humiliation of prison would be worse.เขาคิดว่าความอัปยศอดสู เข้าไปอยู่ในคุกมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่า
If the office people find out who he is, it'll make a mark on your marriage with Mary.มันจะนำความอัปยศมาสู่เราทั้งสอง
This is so humiliating. Geez... really.มันเป็นความอัปยศ โดยแท้ เฮ้อ..
And all you get are three square meals a day of shame!และที่ท่านจะได้รับก็คืออาหาร3มื้อ โดยมีตารางเป็นความอัปยศ
You poor guy.สัญลักษณ์แห่งความอัปยศ ได้กลายเป็นอาวุธที่ช่วยให้ผมกลับขึ้นสังเวียนได้เหมือนเดิม
Could justify the humiliation that you put me throughที่เทียบเท่าความอัปยศอดสูที่เธอทำกับฉัน
With that, he became my father's greatest shame.ด้วยเหตุนั้น เขาจึงกลายเป็น ความอัปยศอดสูของพ่อฉัน
I've also forgiven you for forcing me to run in and promptly lose an humiliating statewide election.ฉันยังให้อภัยพวกเธอที่บังคับให้ฉัน พบเจอกับความสูญเสีย ความอัปยศจากการเลือกตั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอัปยศ
Back to top