ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความหดหู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความหดหู่*, -ความหดหู่-

ความหดหู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหดหู่ (n.) melancholy See also: depression, sadness, dejection, despondency Syn. ความสลดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
despondence(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
despondency(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
English-Thai: Nontri Dictionary
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gloominessความหดหู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blue funk (sl.) ความหดหู่ใจ See also: ความซึมเศร้า
desolation (n.) ความหดหู่ใจ See also: ความสิ้นหวัง Syn. despair, hopelessness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then comes bargaining, depression, and acceptance.แล้วก็ การต่อรอง, ความหดหู่ และการยอมรับ
Depressed. Angry.ความหดหู่ ความโกรธแค้น
And the board and I have some tough choices to makeความหดหู่... ฉันอยู่ข้างพวกเธอ
For the world has grown full of peril and in all lands love is now mingled with grief.โลกตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยภยันตราย ไม่ว่าจะดินแดนไหนก็ตามตอนนี้ ความรักนั้นผสมปนเปไปกับความหดหู่ใจ
I realized that in my downward spiral of hopelessness,ผมตระหนักถึงการตกต่ำของผม ต่อความหดหู่สิ้นหวัง
Best thing in the world for depression!ดีที่สุดสำหรับต้านความหดหู่
Its a flower of light, in a field of darkness, giving me the strength to carry on, understand?มันคือดอกไม้แห่งแสงสว่าง ในความหดหู่ เพื่อให้กำลังฉัน ไม่ว่าฉันจะทำอะไร เข้าใจไหม
If you deal with your depression, You can lead a fulfilling and satisfying life.ถ้าเธอขจัดความหดหู่ออกไปได้ เธอก็จะพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มและน่าพึงพอใจ
I picked the Stephen Sondheim biography section for our clandestine meeting place... because only he would be able to express my melancholia.ผมเลือก ประวัติซอนด์ไฮม์ เป็นที่นัดพบ เพราะสื่อถึง ความหดหู่ของผม
New Directions is about to make their funk the P-Funk.นิวไดเรคชั่น จะแสดงความหดหู่
It's an equation for a damped 1-dimensional wave.มันคือสมการสำหรับความหดหู่ที่ 1- อีกมิติหนึ่งของคลื่น
I showed up on their doorstep half out of my head with grief.ฉันไปโผล่ที่หน้าประตูบ้านพวกเขา ครึ่งหนึ่งในหัวฉันมีแต่ความหดหู่
Well, with my arrest and Rufus' depression, we haven't been out enough to know anything.อืม กับการโดนจับของฉัน และความหดหู่ของรูฟัส เราไม่ได้ออกไปข้างนอก มากพอที่จะรู้อะไรซักอย่าง
He's seeing someone who specializes in teen depression.เขากำลังพบคนที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญความหดหู่ในวัยรุ่น
These are textbook signs of depression.นี่เป็นสัญญานของความหดหู่ตามหนังสือ
Whenever I used to get depressed,ฉันโดนความหดหู่กดดัน
I see sadness, there and there.ฉันเห็นความหดหู่ นั่นกับนั่น
You know, Marty, the way you're feeling today, all depressed and alcoholic and shit?รู้มั้ย มาร์ตี้ ไอ้ที่นายรู้สึกวันนี้ ความหดหู่และมึนเมาน่ะ?
After what that boy did to her, she had to take pills for depression.หลังจากสิ่งที่เด็กคนนั้นทำกับเธอ เธอต้องกินยาระงับความหดหู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความหดหู่
Back to top