ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสูญเสีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสูญเสีย*, -ความสูญเสีย-

ความสูญเสีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสูญเสีย (n.) waste See also: loss Syn. การหมดไป, การสิ้นไป
English-Thai: HOPE Dictionary
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
English-Thai: Nontri Dictionary
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frictional lossความสูญเสียจากการเสียดทาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tip lossความสูญเสียปลายใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loss (n.) ความสูญเสีย See also: การสูญเสีย, การเสีย
charge off (phrv.) ยอมรับความสูญเสีย Syn. write off
conservation (n.) การป้องกันความสูญเสีย See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้ Syn. preservation, protection
void (n.) สิ่งที่เป็นประสบการณ์ เช่น ความสูญเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Devastating you know crushing heart shattering but on the financial sense for my clients that were in the market they all made money.ความหายนะ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด แต่ในด้านการเงิน สำหรับลูกค้าของผมที่อยู่ในตลาด
"Lives lost." Go on.ชีวิต / ความสูญเสีย ว่าไป
All the pain and disappointment and loss, because you were stubborn.ทุกอย่าง ความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความสูญเสีย เพราะเธอหัวแข็งเอง
Funerals and sympathy.ความสูญเสีย และ กำลังใจ
Itisn'tjustdeath we have to grieve.ความสูญเสีย... การเปลี่ยนแปลง
What really be your loss, is getting your wife killed, by doing something stupid.ความสูญเสียของคุณคือการทำให้ภรรยาตายโดยที่คุณทำอะไรโง่ๆต่างหาก
His passing saddens me.ความสูญเสียของมันทำให้ข้าเศร้า
Our losses,our achievements, and our suffering.ความสูญเสียของเรา ความสำเร็จของเรา และความทุกข์ทรมารของเรา
LAVENDER AND FITZPATRICK ENTER He fainted instantly... What the fuck are you doing here?ความสูญเสียของเราถือเป็นโชคดี
Our losses have been incalculable, our grief unimaginable.ความสูญเสียของเราเหลือจะประมาณ ความโศกเศร้าที่ไม่อาจจะจินตนาการ
What is lost when your privacy's stripped away.ความสูญเสียจากการที่เสียความเป็นส่วนตัว
All this loss, this waste because you put yourself before your family.ความสูญเสียทั้งหมดนี่ เพราะเจ้าเห็นแก่ตัวก่อนคิดถึงครอบครัว
The loss of life is regrettable, mr. Weiss.ความสูญเสียที่เกิดในชีวิตเขา เป็นเรื่องน่าเศร้านะคุณไวซ์
Innocence lost.ความสูญเสียที่แสนบริสุทธิ์
Tragic are these losses, but prevent more, we must.ความสูญเสียนี้มันน่าเศร้าก็จริงอยู่\ แต่เราต้องขัดขวาง ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
These losses aren't sufficient enough to warrant mercy killings.ความสูญเสียพวกนั้น มันไม่มากพอที่จะทำให้ฆ่าด้วยความเมตตา
Death tolls have yet to be estimated.ความสูญเสียยัง ไม่ได้รับการประเมิน
Those losses are perhaps our first steps into adulthood.ความสูญเสียเหล่านั้น อาจเป็นก้าวแรกของการเป็นผู้ใหญ่
Loss and a closetความสูญเสียและตู้เสื้อผ้า
The loss never really goes away.ความสูญเสียไม่มีทางจางหายไป
Loss is never easy, and, uh... a loss like this, it's... it's not something we're ever fully prepared to accept.ความสูญเสียไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ความสูญเสียแบบนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เราเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
I can think of nothing worse.เป็นความสูญเสียร้ายแรงที่สุด
That we'll cut our losses?ว่าเราจะลดความสูญเสียของเราหรือไม่
But outta pain, we all feel what this dreadful lost reminds me reminds usเพราะนอกจากจะเจ็บปวดแล้ว เรายังรับรู้ได้ถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่คอยย้ำเตือนทั้งตัวครูเองและก็พวกเราทั้งหมด
At the temple there is a poem called "loss",carved into the stone.ที่วัดมีบทกลอนที่เรียกว่าความสูญเสีย สลักไว้บนแผ่นหิน
To take credit or relive the experience? Both.ผมเสียใจกับความสูญเสียของคุณ
What will you do about my financial loss, my humiliation?ท่านจะจัดการยังไงกับความสูญเสียทางการค้าของข้า
I hear what you're saying.ฉันได้ยินที่คุณกำลังพูด ความสูญเสียจากการโกงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้...
I'd like to personally extend my condolences on the loss your country has suffered today.ผมขอแสดงความเสียใจด้วยตัวผมเอง ในความสูญเสียต่อประเทศของคุณในวันนี้ ขอบคุณครับท่านปธน.
Uh,sir,we are so sorry for your loss.เอ้อ เราเสียใจกับความสูญเสียของคุณนะคะ
I am sorry for your loss.ผมเสียใจกับความสูญเสียของคุณ
I'm sorry for your loss.เสียใจด้วยกับความสูญเสีย
Match forfeit to East Germany.ที่ตรงกับความสูญเสียให้กับเยอรมนีตะวันออก
Well, all the time you spend tryin' to get back what's been took from you more is goin' out the door.เฮ้อ ตลอดเวลาที่พยายามจะเรียกร้อง.. เอาสิ่งที่สูญเสียไปคืนมา ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
I'm sorry for your loss.เสียใจกับความสูญเสียของคุณ
...knowing that the enemy was ourselves.คุณต้องยอมรับความสูญเสียของคุณ
I'm sorry about your loss.ข้าเสียใจกับความสูญเสียของพวกแก
Be a cheerful loser, you have the World to gainยิ้มให้ความสูญเสีย เพื่อรับสิ่งดีๆ กลับคืนมา
Where do you get off slapping me with that greeting-card, time-heals crap?จะมาทำเป็นปลอบใจ เข้าใจความสูญเสีย ของฉันไปทำไม
Well,real love plus loss.ก็ รักแท้บวกกับความสูญเสีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสูญเสีย
Back to top