ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสันโดษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสันโดษ*, -ความสันโดษ-

ความสันโดษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสันโดษ (n.) solitude See also: retirement, privacy Syn. ความโดดเดี่ยว
ความสันโดษ (n.) contentment See also: satisfaction, gratification
English-Thai: HOPE Dictionary
privacy(ไพร'วะซี) n. ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,การอยู่คนเดียว,ความลับ, Syn. seclusion
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn
seclusion(ซีคลู'เชิน) n. การแยกตัว,การเก็บตัว,การตัดขาดจากโลกภายนอก,การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ,ความสันโดษ,สถานที่สันโดษ
solitude(ซอล'ลิทูด) n. การอยู่โดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,สถานที่วังเวง., See also: solitudinous adj. solitudinarian n., Syn. privacy
English-Thai: Nontri Dictionary
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,ความวังเวง
privacy(n) ความเป็นส่วนตัว,ความสันโดษ,ความสงบ,ความโดดเดี่ยว
retreat(n) ความสันโดษ,การล่าถอย,การหนี,ที่ลี้ภัย,สัญญาณถอย
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ
solitude(n) ความสันโดษ,ความเปล่าเปลี่ยว,ความอ้างว้าง,ความโดดเดี่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
privacy (n.) ความสันโดษ See also: ความโดดเดี่ยว, การอยู่คนเดียว Syn. solitude, isolation
religious contemplation (n.) ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ See also: ช่วงเวลาที่สงบเงียบ
retreat (n.) ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ See also: ช่วงเวลาที่สงบเงียบ Syn. religious contemplation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า?
My dad built it. He calls it my "fortress of solitude."พ่อฉันเป็นคนสร้างน่ะ พ่อเรียกมันว่า"ปราการแห่งความสันโดษ"
But here in your fortress of solitude,แต่ที่นี่คือปราการแห่งความสันโดษ
Because you taught me loneliness as an art form.เพราะพ่อสอนผมว่าความสันโดษเป็นศิลปะ
Of course... the fortress.แน่นอน ปราการแห่งความสันโดษ
Sounds like the recipe for perfect contentment.ฟังดูเหมือนตำราแห่งความสันโดษแท้จริงเลยค่ะ
And my aloofness unconsciously reminds them...และความสันโดษของผม ก็บังเอิญทำให้พวกเขาคิดถึง...
Initially, it was because I required solitude.แรกเริ่มคืออยากได้ความสันโดษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสันโดษ
Back to top