ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสมควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสมควร*, -ความสมควร-

ความสมควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมควร (n.) propriety See also: suitability, balance, rightness, appropriateness Syn. ความเหมาะสม, ความเหมาะเจาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
merit(เมอ'ริท) n. ความดีเลิศ,ข้อดี,คุณความดี,บุญกุศล., See also: merits n.,pl. ข้อถูกผิด,ความสมควร vt. สมควรกับ,ควรได้รับ, Syn. excellence
propriety(โพรไพร'อะที) n. ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,สิทธิ,กรรมสิทธิ์., See also: proprieties n.,pl. มารยาทหรือขนบธรรมเนียมประเพณี, Syn. decorum,decency
English-Thai: Nontri Dictionary
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is he have to do to "deserve" that?เขาจะต้องทำอะไรเพื่อให้มีความสมควรกับสิ่งนั้น?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสมควร
Back to top