ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสงบจิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสงบจิต*, -ความสงบจิต-

ความสงบจิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสงบจิต (n.) tranquility (of the mind) See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity Ops. ความฟุ้งซ่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสงบจิต
Back to top