ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลำเค็ญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลำเค็ญ*, -ความลำเค็ญ-

ความลำเค็ญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลำเค็ญ (n.) difficulty See also: hardship, rigor, vicissitude Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก Ops. ความสบาย
ความลำเค็ญ (n.) hardship See also: distress, trouble, difficulty, rigor Syn. ความลำบาก Ops. ความสบาย, ความสุข
English-Thai: Nontri Dictionary
throes(n) ความเจ็บปวด,ความลำเค็ญ,อาการปวดเกร็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We reached the summit of our torment.เราก้าวพ้น จุดยอดสุดแห่งความลำเค็ญ
Not only the horror of actually being under fire, but everything else about that island was just absolutely miserable.ไม่เพียงแต่ความน่ากลัว ของการตกอยู่ในการโจมตี แต่ทุกสิ่งที่อยู่บนเกาะ คือความลำเค็ญอย่างแท้จริง
My friends, my friends! Temper your frustrations. Times will be tough from now on.เอาละ ทุกคนมีอารมณ์ผิดหวัง เป็นครั้งที่มีความลำเค็ญ
My point is, the lack of a silver spoon has set you on a certain path, but you needn't stay on it.ประเด็นคือความลำเค็ญทำให้เธอเดิน บนเส้นทางที่ขรุขระ แต่เธอไม่จำเป็นต้องเดินต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลำเค็ญ
Back to top