ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความระแวดระวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความระแวดระวัง*, -ความระแวดระวัง-

ความระแวดระวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความระแวดระวัง (n.) caution See also: vigilance, carefulness, watchfulness Syn. ความระวัง, ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ Ops. ความประมาท, ความเลินเล่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความระแวดระวัง
Back to top