ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความระวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความระวัง*, -ความระวัง-

ความระวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความระวัง (n.) carefulness See also: vigilance, alert, caution, watchfulness Syn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ Ops. ความเลินเล่อ, ความประมาท
English-Thai: Nontri Dictionary
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should proceed with a bit more caution.เราน่าจะเดินต่อด้วยความระวังหน่อยนะ
We enter these negotiations with open eyes.เราจะเข้าสู่การเจรจานี้ด้วยความระวัง
I'm not usually this impulsive, there was just something about you that made me throw caution to the wind.ปกติฉันไม่ใช่คนวู่วามแบบนี้ แต่ว่า คุณมีอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ฉันทิ้งความระวังตัวไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความระวัง
Back to top