ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยุ่งยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยุ่งยาก*, -ความยุ่งยาก-

ความยุ่งยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยุ่งยาก (n.) trouble See also: difficulty Syn. ความยุ่งเหยิง Ops. ความเรียบร้อย, ความสงบ
English-Thai: HOPE Dictionary
hot waterความยุ่งยาก,ความลำบาก
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
labyrinth(แลบ'บะรินธฺ) n. ห้องหูชั้นใน,ทางวกวน,เขาวงกต,สิ่งที่วกเวียน,ความยุ่งยากสับสน, Syn. intricacy,maze,coil
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
pickle(พิค'เคิล) n.ของดอง,ความยุ่งยาก,ความลำบาก vi. ดอง,แช่เกลือ แช่ในกรด,ใส่น้ำยา, See also: pickler n.
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) ,ความโกลาหลอย่างกะทันหัน,ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ,เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult,agitaiton,unrest,disorder
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน,ความยุ่งยากและซับซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get over (phrv.) ควบคุม (อารมณ์, ความยุ่งยาก ฯลฯ)
aggravation (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา Syn. annoyance, irritation Ops. pacifier
distress (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา, ความลำบาก Syn. hardship
hassle (n.) ความยุ่งยาก See also: ปัญหา Syn. aggravation, annoyance, irritation Ops. pacifier
hot water (n.) ความยุ่งยาก See also: ความลำบาก
labyrinth (n.) ความยุ่งยาก See also: ความสลับซับซ้อน Syn. perplexity
stickler (n.) ความยุ่งยาก See also: ผู้ยึดติด
complicacy (n.) ความยุ่งยากซับซ้อน Syn. complication, complexity
be hard pressed (idm.) ประสบความยุ่งยาก (เกี่ยวกับเวลา,เงิน,งาน ฯลฯ) See also: ไม่มีเวลา, ยุ่งมาก Syn. press for, push for
beleaguered (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก
bog down (phrv.) พบกับความยุ่งยาก
bring up against (phrv.) ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก) Syn. be up against, come up against
brush up against (phrv.) พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก) See also: พบโดยไม่คาดคิด Syn. rub against, rub up against
come up against (phrv.) ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก) Syn. be up against
get into a fix (idm.) พบความยุ่งยาก (ที่เลี่ยงได้)
let someone off the hook (idm.) ปล่อยให้เป็นอิสระจาก (ความยุ่งยาก, ความรับผิดชอบ, การตัดสินใจ) Syn. be off, be on, get off
open a can of worms (idm.) สร้างความยุ่งยาก See also: ก่อปัญหา
run aground (phrv.) พบความยุ่งยาก See also: มีอุปสรรค
run foul of (phrv.) พบความยุ่งยากกับ See also: มีอุปสรรคจาก
run into (phrv.) พบปะ (ความยุ่งยาก)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
How did I get into this mess?ฉันตกอยู่ในความยุ่งยากนี้ได้อย่างไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All this trouble over one drop of liquid.ความยุ่งยากทั้งหมดนี่ กับแค่พวกนี้แค่หยดเดียว
There's a complication I don't need.ความยุ่งยากที่ผมไม่อยากเจอ
A fine mess you've made, honey.ความยุ่งยากที่เธอสร้างขึ้นจะแก้ได้ หลานรัก
Trouble in paradise?ความยุ่งยากบนสวรรค์งั้นหรือ
It must have produced hardship.คงทำให้เกิดความยุ่งยาก
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
I'm sorry for your trouble.ฉันขอโทษสำหรับความยุ่งยากลำบาก
You know all those fires are a lot of trouble.คุณก็รู้ไฟพวกนั้นคือความยุ่งยาก
Now something came leaking out, took the little ones first... then passed it on to us.ตอนนี้มีบางอย่างประหลาดเกิดขึ้น เขาเอาเด็กๆไป แล้วทิ้งความยุ่งยากไว้ให้เรา
It has brought him as much trouble as glory.มันนำความยุ่งยากมาให้เขา เท่าๆ กับชื่อเสียง
Less talking, if you don't mind.เริ่มกันเลยดีกว่า ถ้าไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้เขา
Sorry to trouble you.ขอโทษนะ ที่สร้างความยุ่งยากให้แก่คุณ
"I'm not sure I can handle complicated"?- ฉันไม่แน่ใจว่าจะรับมือความยุ่งยากได้
Usually when you people make a mess, at least you can see it.โดยปกติแล้วเมื่อคนของคุณก่อความยุ่งยาก อย่างน้อยคุณก็ต้องรับรู้
But these are very troubling signs.นี่คือสัญญาณแห่งความยุ่งยากขนานใหญ่
Look at the mess you're in now, huh?แกไม่ดูแลพี่สาวฉัน ดูความยุ่งยากที่แกก่อขึ้นซิ
I, uh, I realize that I've made things difficult for you lately... um and I want to take responsibility for that.หนู เ่อ่อ หนูเข้าใจแล้วว่าหนูสร้างความยุ่งยาก ให้กับพ่อมากในช่วงนี้... อืม...
We've been through a lot of turmoil And made a lot of difficult choices,เราผ่านความยุ่งยากมากมาย และต้องตัดสินใจเรื่องยากลำบาก
Due to complications with the insurance companies,เนื่องจากความยุ่งยาก ที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกัน
I can't handle such complications in life.ฉันบังคับความยุ่งยาก ในชีวิตไม่ได้
We don't want any trouble.เราไม่ต้องการความยุ่งยากใดๆ.
Our apologies.จะสร้างความยุ่งยากให้พวกเรา
How could you have any trouble selling this treasure?คุณมีความยุ่งยากอะไร ที่จะขายสมบัติอันนี้?
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ
You and I have made a mess of things.คุณกับผมสร้างความยุ่งยากนี่ขึ้นมา
If he dies, then I don't need to mess up their idea of who he was.ถ้าเขาตายไป ฉันไม่อยากให้เกิดความยุ่งยาก ในใจของคนที่เป็นเพื่อนเขา
I had already been getting grief from the homeowner's association.ผมมีความยุ่งยากมาเยือนพอแล้ว/ จากบ้านของสมาพันธ์
We need to start dealing with the consequences.เราจะต้องเผชิญกับความยุ่งยาก
You fell into a trap again?เธอกำลังจะตกสู่ความยุ่งยากอีกแล้ว
They're probably dead. Hopefully, she'll survive this mess.พวกเขาน่าจะตายไปแล้ว หวังว่าเธอคงจะเอาตัวรอดจากความยุ่งยากนี่ได้นะ
And I can't-I can't just put a whammy on mommy and make her forget everything and forgive me.และพ่อจะไม่นำความยุ่งยากมาให้แม่อีก พ่อจะทำให้แม่ลืมทุกอย่าง และยกโทษให้พ่อ
We all have to clean up our own messes in this world, son.เราจะต้องแก้ไข ความยุ่งยากในโลกของเรา ด้วยตัวเอง, ลูกชาย
We don't need liabilities, scott.เราไม่ต้องการความยุ่งยาก สก๊อต
If we get caught in a lie now, this is going to turn into a bigger mess than it already is, all right?ถ้าเราสามารถจับ\หลอกลวงนี้ได้ นี่จะทำให้เกิดความยุ่งยากใหญ่ กว่าที่เคยเป็น, ถูกต้องไหม?
Or difficulty with the French.หรืออาจมีความยุ่งยากในเรื่อง ภาษาฝรั่งเศส
You're not being precise, you're simply illustrating the difficulty.ไม่ต้องเอาให้ชัดเจน เอาแค่ง่ายๆ พอ ในการฉายภาพความยุ่งยาก
I don't need for things to get complicated.แต่ผมไม่ต้องการมัน มาสร้างความยุ่งยากอีก
I went through a lot to make sure this party wasn't canceled.ผมผ่านความยุ่งยาก มามาก เพื่อให้มั่นใจว่าปาร์ตี้ จะไม่ถูกยกเลิก
This is my find. You're not gonna get into trouble.นี่คือการค้นพบของฉัน คุณไม่ได้รับความยุ่งยากใดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยุ่งยาก
Back to top