ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมากมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมากมาย*, -ความมากมาย-

ความมากมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมากมาย (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความบริบูรณ์, ความสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน
English-Thai: HOPE Dictionary
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ,ฝูงชน,ฝูง,กลุ่ม,ความมากมาย,ความหลากหลาย,Phr. (the multitude ปวงชน)
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence,abundance
plurality(พลูแรล'ลิที) n. จำนวนที่มากกว่าหนึ่ง,ความมากมาย
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก,ความกว้างขวางมาก,ความมากมาย,ความมหึมา,ความไพศาล, Syn. vastness,immensity
English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
plurality(n) ความมากมาย,เสียงข้างมาก,จำนวนมาก,หลายฝ่าย
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
superabundance(n) ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
copiousness (n.) ความมากมาย Syn. abundance, teemingness
profuseness (n.) ความมากมาย
profusion (n.) ความมากมาย Syn. abundance
teemingness (n.) ความมากมาย Syn. abundance
voluminousness (n.) ความมากมาย
profusion (n.) ความมากมายเกินจำเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The law leaves much room for interpretation... but very little for self-doubt.เพราะกฎหมายเปิดช่องว่างให้ตีความมากมาย และแทบไม่เปิดโอกาสให้คุณไม่แน่ใจตัวเอง
We've got a whole lot of texting to do.เรามีข้อความมากมายที่จะต้องส่งกัน
Found several messages in Lieutenant Booth's e-mail cache, all from John Westfal, all referencing something called the Anax Principle.พบข้อความมากมายในอีเมลล์ของรอ.บูธ ล้วนมาจากจอห์น เวสต์ฟอล ที่อ้างถึง บางอย่างที่เรียกว่าหลักการแอเนกซ์
Multiple messages every hour.ส่งข้อความมากมาย ทุกๆชั่วโมง
There's a bunch of text messages between Sera and a number that I have traced back to Jeff Godwin.มีการส่งข้อความมากมายระหว่างเซร่า กับหมายเลขที่ฉันตามรอยได้ว่าเป็นเจฟฟ์ กอดวิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมากมาย
Back to top