ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความภูมิฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความภูมิฐาน*, -ความภูมิฐาน-

ความภูมิฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความภูมิฐาน (n.) luxury See also: profuseness, lavishness, extravagance Syn. ความหรูหรา
ความภูมิฐาน (n.) magnificent See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness Syn. ความสง่า, ความงามสง่า
English-Thai: HOPE Dictionary
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My dignity.ความภูมิฐานของฉันเอง
That worm of a stock boy has created an affront to the dignity of this store.เจ้าทึ่มไร้สมองนั่นได้กระทำการปรามาส ความภูมิฐานอันสูงส่งของห้างนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความภูมิฐาน
Back to top